Septička jama

Općenito

Septička jama, mali uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

 • Kategorija / tip: pred-tretman mješovitih sustava, dekantiranje, primarna sedimentacija, bistrenje.
 • Primjena: civilni korisnici, restorani, farme, industrija voća i povrća, itd.
 • Ekvivalenti broj korisnika , korisnika (ES): od 2 do 50.
 • Normativi i jamstva: HRN EN 12566-1, d.o.p. prema uredbi (EU) broj 305/2011.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, stakloplastika (GRP).

Septička jama je najučestalije rješenje za mješovite otpadne vode (siva i crna) iz civilnih naselja.
U suštini je sedimentacijski bazen kvadratnog ili cilindričnog oblika.
Koristi se za tretman otpadne vode s visokim sadržajem taloživih krutih tvari tipično za kućanstva , restorane , farme, industriju voća i povrća.
Taložive krute tvari, teže od vode, talože se na dnu, dok se lakše čestice (uglavnom ulja i masti) skupljaju na vrhu , te se razgrađuju u procesu anaerobne razgradnje.
Akumulirani mulj i plutajući materijali moraju se redovito prazniti i zbrinjavati od strane kvalificirane tvrtke i odvoziti u sustav za pročišćavanje.
Tretirane otpadne vode mogu se upuštati u teren kroz upojni bunar -(ovisno o lokalnim propisima), spajati na sustav javne kanalizacije ili uređaje za pročišćavanje otpadnih voda na principu aktivnog mulja, biljne lagune , procjednih filtera itd.
Septička jama također garantira dobru kvalitativnu homogenizaciju dolaznih otpadnih voda.
Anaerobne bakterije razgrađuju organske tvari, koje se razvijaju u zoni digestije . Njihov razvoj može se pospješiti upotrebom bioloških aktivatora ili pre-digestiranog mulja.
Septička jama može imati jedan ili više odjeljaka (obično do tri), koji poboljšavaju učinkovitost procesa separacije.
Septička jama je sustav koji ne iziskuje električno napajanje.
Potrebno je osigurati pravilano odzračivanje preko vertikalnog oduška kako bi se izbjegli problemi s nastalim plinovima u procesu digestije te pojava neugodnih mirisa.

TOP

Opis rada

Septička jama može imati jednu, dvije ili tri komore, dostupne u različitim materijalima, ovisno o tehničkim i ekonomskim zahtjevima. U septičkim jamama s više komora, prva komora obično čini najmanje 50% ukupnog volumena, a kada postoje samo dvije komore, prva komora trebala bi činiti 2/3 ukupnog volumena. Pregrade između odjeljaka imaju funkciju sprečavanja prolaska krutih tvari i lakih tekućina. Tipično rješenje je odvodna cijev “T” oblika uronjena ispod površine vode. Kada se aktiviraju biološki procesi, anaerobne bakterije i mikroorganizmi počinju probavljati mulj u anaerobnim uvjetima, pretvarajući ga u CO2, CH4 (bioplin) i toplinu.
Laminarni i neometani tokovi su obično optimalni uvjeti za sedimentaciju, dok su procesi anaerobne razgradnje pospješeni brzim i intenzivnim kontaktom između otpadnih voda i mulja, pogotovo kada je protok turbulentan.
Učinkovitost tretmana je uvjetovana time koji od dva stanja prevladava ovisno o karakteristikama ulaznog toka.
Razgradnja suspendiranih i otopljenih krutih tvari počinje brže s turbulentnim protokom, ali s druge strane uzrokuje oticanje suspendiranih krutina koje se prisutne u ispustu otpadne vode.
Potrebna je ugradnja ventilacijskog oduška; na objektu se koristi postojeća odzraka u protivnom je potrebno ugraditi dodatni cjevovod za ventilaciju.
Prekapacitiranje ne uzrokuje probleme: u stvari dulji periodi izostanka dotoka povećavaju efikasnost i smanjuju volumen mulja procesima likvefakcije.
Dimenzioniranje septičkih jama ovisi o broju korisnika, o prosječnoj potrošnji po osobi, o godišnjem prosjeku temperatura, ali i o učestalosti pražnjenja, te o karakteristikama ulaznog toka.
Obično se septičke jame razlikujemo po broju ekvivalenta osoba (ES) sa dnevnim opterećenjem 60 g BPK5 i potrošnji vode od 150/200 litara po korisniku dnevno.
Prosječna učinkovitost tretiranja može se dobiti unutar 48 sati zadržavanja.
Septička jama može ukloniti 30-50% BPK-a (biološke potrebe za kisikom), 40-60% SS-a (ukupno suspendiranih tvari), učinkovitost ima veliku varijabilnost, što ovisi o koncentraciji ulaznog zagađenja, klimatskim uvjetima i protoku.

TOP

Rukovanje i održavanje

Septička jama pušta se u pogon na način da se unese mulj iz sličnog uređaja ili dodaju biološki aktivatori.
Agresivne kemikalije se nesmiju unositi u septičke jame, kako bi se izbjeglo smanjenje učinkovitosti ili potpuni prekid funkcionalnosti.
Potrebno je nadzirati nakupljanje mulja u spremniku; pražnjenje je potrebno kada su 1/2 do 2/3 ukupne dubine između razine vode i dna spremnika prekrivene muljem i pjenom.
Višak mulja smanjuje vrijeme zadržavanja pa i smanjeno vrijeme od nekoliko minuta pogoršava učinkovitost.
Operacija pražnjenja mora biti obavljena od strane ovlaštene i specijalizirane službe; mulj se mora zbrinuti u odgovarajuća postrojenja za obradu.
Septičke jame bi se trebale redovito provjeravati kako bi se osigurala njihova vodonepropusnost. Tijekom postupka pražnjenja treba ukloniti sve lake tvari i grube materijale; preporučeno je da se ostavi dio mulja na dnu, kako bi se ubrzao oporavak bioloških reakcija. Kada je postupak pražnjena i čišćenja završen, spremnik se mora napuniti čistom vodom do razine radnog nivoa kao medij potreban za sedimentaciju / procese površinskog nakupljanja plivajućih čestica.

TOP

Norme i propisi

HRN EN 12566-1: – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES — 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame. Parametar za dimenzioniranje septičkih jama je nominalni kapacitet (CN), koji predstavlja cijeli broj u kubičnim metrima (3.3); klasifikacija se odvija po preferencijalnim dimenzijama od najmanje 2 m3 s koracima od 1 m3. Zakonodavstvo propisuje provjeru hidrauličke učinkovitosti opisanih u metodama ispitivanja u dodatku B (5,5). Proizvod zahtijeva izjavu o svojstvima (DoP), propisano uredbom EU 305/2011. U Europi je raširena uporaba septičkih jama za male jedinice u obradi otpadnih voda prije upuštanje u teren. Ugradnju septičke jame odobravaju ovlaštene institucije.

TOP

Značajke i prednosti

Septičke jame najčešće se koriste u kućanstvima. Također se mogu koristiti kod manjih nizova kuća ili stambenih zgrada.
Mogu se koristiti kao pojedinačni tretman za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju ili upuštanje u tlo (npr. gdje ne postoji centralno postrojenje ili gdje se, zbog problema nagiba, nemoguće spojiti na sustav kanalizacije) ili kao prethodni primarni tretman do narednog kao što je uređaj na bazi aktivnog mulja, biljne lagune, itd.
Septička jama mora se periodično prazniti , pa se tijekom projektiranja mora uzeti u obzir mogućnost pristupa kamiona cisterne za pražnjenje.
Mogu se ugrađivati u svim klimatskim područjima (osobito podzemno), iako njihova učinkovitost opada s temperaturom.

Prednosti

 • jednostavnost tretmana;
 • bez napajanja;
 • mali volumen tretmana;
 • zahtjevaju malo prostora (podzemna instalacija);
 • niski operativni troškovi;
 • dug vijek trajanja.

Nedostaci

 • niska učinkovitost;
 • periodično održavanje , potreba za korištenje ovlaštenih tvrtki;
 • pogodne za mala stambena područja i područja sa niskom gornjom granicom
 • podzemne vode.

TOP

Proizvod iz kategorije Septička jama

 • Septička jama SEPTIC BLACK

  Septička jama SEPTIC BLACK

  Septička jama proizvedena je tehnikom roto lijeva iz polietilena, namjenjena je tretmanu mješovite (sive i crne) otpadne vode kućanstava ili drugih objekata s otpadnom vodom sličnog sastava z…

  Više...

 • Trokomorna septička jama SEPTIC RS

  AZU Voda trokomorna septička jama SEPTC RS za tretman otpadnih voda kućanstava

  Trokomorna septička jama linije SEPTIC RS je namjenjena za predtretman otpadnih voda kućanstava, posebice mješovitih (siva i crna) koje dolaze iz kupaonice i kuhinje, ili drugih voda sličnih o…

  Više...

 • Septička jama SEPTIC ORANGE

  AZU Voda septička jama SEPTIC ORANGE, polietilenski sustav za obradu civilnih otpadnih voda

  Polietilenska septička jama namjenjena je obradi civilnih mješovitih otpadnih voda kućanstava ili sličnih objekata za kapacitete od 5 do 20 ES. Mješovite otpadne vode podrazumjevaju pomiješ…

  Više...

TOP