Ujednačavanje i homogenizacija

Općenito

Sustav za ujednačavanje i homogenizaciju dotoka.

 • Kategorija / tip: industrijski (ili civilni) tretman.
 • Primjena: mala, srednja, velika i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.
 • Veličina: od 3 do 40 m3 jedne linije.
 • Protok: od 1,0 do 100 m3 dnevno.
 • Normativi i jamstva: HRN EN 12050-2:2007.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, armirana staklo-plastika (GRP).
 • Mogućnost: rekonstrukcija sustava.

Sustav za ujednačavanja protoka ublažava njegove varijacije osiguravajući prostor za akumulaciju koji čuva višak vode (kada se poveća ulazni protok) ili opskrbljuje dodatnom vodom (kad se ulazni protok smanjuje ispod projektnih parametara). Količina otpadnih voda može izuzetno varirati tijekom dana, ovisno o radnom ciklusu, stoga je prikladno ujednačiti protok prije njezine obrade.
Ujednačavanje protoka je jedan od najučinkovitijih postupaka pri upravljanju uređajem za obradu otpadnih voda. Konstantan dotok zapravo poboljšava učinkovitost. Varijacije u sastavu protoka mogu postojati zbog više razloga, uključujući cikličku prirodu industrijskih procesa, iznenadnu pojavu oborina i sezonske varijacije. U određenom dijelu dana moguć je izostanak protoka.
Veliki uređaji zahtijevaju ekvalizacijsku fazu, ali su i manji osjetljivi na vodene nalete (pikove).
Spremnici za ujednačavanje koriste se za ublažavanje učinaka vodenih naleta ,udarnih opterećenja.
Sustav mora imati logičku kontrolu (električni upravljački ormarić i kontrolu razina) za automatizirani rad pumpi koje osiguravaju konstantni dotok otpadnih voda.
Postoje dvije vrste metoda za ujednačavanje: in-line ili side-line. In-line je najčešće rješenje, drugi način prikladniji je za mješovite kanalizacijske sustave (oborinske i fekalne koriste zajednički cjevovod).
Takva metoda ne osigurava homogenizaciju , ali smanjuje potrošnju energije.

TOP

Opis rada

Spremnik ujednačavanja mora biti dovoljno kapacitiran sa mogućnošću apsorpcije i propuštanje vodenih naleta (pikova) radi sprečavanja izlijevanja tijekom procesa. Projektant se mora odlučiti po pitanju potrebnog volumena komore za ujednačavanje kako bi se omogućio proces obrade uz stalan prosječan protok.
Prva metoda se bazira na izračunu volumena ujednačavanja, temeljena na pohrani viška prosječne dnevne potrošnje. Potreban volumen je moguće i odrediti grafički pomoću hidrograf prikaza (Rippl dijagram). Funkcija bazena je pohrana viškova koji odstupaju od dnevnog protoka i vraćaju ga u vrijeme kada je priljev manji od prosječnog.
Druga metoda izračuna volumena temelji se na učestalosti odstupanja od opterećenja.
Primjenom aeracije u posudi za uzjednačavanja moguće je smanjiti BPK 10-20%. Pojednostavljena analiza, pretpostavlja obradu mješanja bez kemijskih ili bioloških reakcija.
Za male protoke otpadnih voda kućanstava ili srednje velikih uređaja, minimalni volumen (V) izračunava se:

V=(Q16-Q24)*16
Gdje je:
16 [sat] Vrijeme ispuštanja;
Q16 [m3 po satu] srednji protok za vijeme ispuštanja;
Q24 [m3 po satu] srednji dnevni protok.
Kod malih uređaja za pročišćavanje, gdje nije poznat dnevni protok, moguć je jednostavan pristup. Minimalni volumen ekvalizacije iznosi 20% do 40% volumena dnevne potrošnje.
Kod manjih uređaja preporučuje se veći postotak.
Posuda za ujednačavanje opremljena je električnim pumpama; obično se ugrađuju dvije crpke kao back-up riješenje i namjena prilikom održavanja. Pumpe obično rade s konstantnim protokom upravljane običnim on/off vremenskim prekidačem ili varijabilnim tokom (motor inverter) kontroliranim pomoću mjerača protoka, što je prilično skupo rješenje. Sustav mora biti opremljen logičkom kontrolom koja aktivira pojedine crpke koje raspodjeljuju pohranjeni višak na način da uređaj radi što bliže uvjetima kontinuiranog toka.
Spremnik za ujednačavanje zauzima mjesto nakon primarnog tretmana, smanjuje postupke rukovanja i održavanja, minimizira potrebu za uklanjanje krutih tvari, aeraciju i opremu za kontrolu neugodnih mirisa.
Pretretmani mogu reducirati promjenjiva opterećenja onečišćujućim tvarima, a imaju veliku funkciju u zaštiti crpki I mehaničkih dijelova od pijeska i opasnih krutina.
Miješalice često se instaliraju u bazene za ujednačenje kako bi se postigla homogenizacija ozračivanje i izbjegla septička stanja. Mali uređaji također mogu biti opremljeni aeratorima i mješalicama (venturi sustav).

TOP

Rukovanje i održavanje

Posuda za izjednačavanje iziskuje periodično održavanje, kontrolu pumpi, mješača, ostalih električnih i mehaničkih komponenti.
Potrebno je osigurati siguran pristup spremniku za periodično održavanje od strane educiranog i opremljenog osoblja od strane ovlaštene tvrtke.
Ozračivanje i miješanje može prouzrokovati probleme s neugodnim mirisima, stoga je potrebno osigurati kvalitetnu odzraku.
Dio mulja iz sekundarne sedimentacije moguće je usmjeriti u spremnik za ujednačenje. Ovim postupkom pospješuje se preoksidacija i smanjuje pojava neugodnih mirisa.

TOP

Norme i propisi

HRN EN 12050-2:2007 – Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene – Načela konstrukcije i ispitivanja – 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija.

TOP

Značajke i prednosti

Ujednačavanje protoka je metoda koja se koristi za prevladavanje problema kod varijacije protoka, kako bi se poboljšala učinkovitost narednih procesa, smanjila veličina i trošak sljedećih uređaja za obradu. Ujednačavanje protoka često se koristi kako bi se spriječila velika fluktuacija protoka, temperature i koncentracije zagađivača.
Spremnik za ujednačavanje uvijek je potreban u uređajima za obradu industrijskih otpadnih voda, gdje kružne aktivnosti proizvode diskontinuirani tok.
Komora za ujednačavanje osigurava veće prednosti ali i složenost uređaja.
Konstantan i jednolik protok jamči učinkovitost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. To rezultira višom kontrolom različitih fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa obrade te većom pouzdanosti. Smanjeni su troškovi zahvaljujući smanjenju viška volumena… i smanjenju vremena rada u uvjetima hidrauličkih opterećanja.
Supernatant iz obrađenog mulja ili drugog tretmana poput sadržaj ispiranja filtera, bogat organskom tvari, obično se vraća u primarni tretman na ponovnu obradu; spremnik za izjednačavanje primjereno mjesto je za prihvat takve vode.
Konstantan protok ima dobre učinke za biološku reakciju, ali i za kemijsko doziranje kao što je kontrola pH, kloriranje, hranjive tvari, kemijsko uklanjanje fosfora, itd.

Prednosti

 • dimenzioniranje uređaja prema srednjem toku i opterećenju;
 • upravljanje udarnim opterećenjima (planirano i neplanirano);
 • zaštita biološkog reaktora;
 • najbolje upravljanje doziranjem reagensa;
 • pre-aeracija (za septički otpad);
 • precizna raspodjela protoka na različitim linijama.

Nedostaci

 • električna potrošnja (crpke);
 • mirisi (aeracija);
 • redovno održavanje.

TOP

Proizvod iz kategorije Ujednačavanje i homogenizacija

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP