Biofilm reaktor s pokretnom podlogom MBBR

Općenito

MBBR biofilm uređaj s pokretnom podlogom za pročišćavanje otpadnih voda.

 • Kategorija / tip: suspendirana biomasa, aktivini mulj, produžena aeracija, biofilm reaktor.
 • Primjena: manja naselja, hoteli, turistički objekti.
 • Ekvivalentni broj korisnika (ES): od 2 do 50 (tvornički i / ili na objektu sastavljen) i više od 50 po zahtjevu.
 • Normativi i jamstva: EN 12566-3, d.o.p. prema uredbi (EU) br.305/2011.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, stakloplastika (GRP).

Biofilm reaktor s pokretnom podlogom (MBBR) koristi bakterije koje se formiraju u obliku biofilma na plastičnoj podlozi. Plastični materijal kao pokretni nosači biofilma se suspendira i miješa u aerobnom reaktoru. Opskrba kisikom jamči povećanje biomase i biofilma na plastičnom materijalu umjesto nakupina kao kod drugih aerobnih bioloških postrojenja. To je ekonomično i povoljno rješenje za pročišćavanje otpadnih voda s dobrim rezultatima učinkovitosti i niskom potrošnjom energije. To je pouzdana tehnologija koja trpi veće varijacije u opterećenju od konvencionalnih bioloških tretmana jer plastični materijal za punjenje štiti kolonije sa svojom visoko specifičnom površinom; oblik i značajke su trenutno predmet istraživanja. Njihovu upotrebu unutar reaktora za aeraciju i mješanje nazivamo pokretnim nosačima.
Prvenstveno se koristiti za obradu visoko zagađene vode, kako za civilne, tako i za industrijske otpadne vode. Postrojenje zahtijeva manji prostor ugradnje od konvencionalnog postrojenja, zbog povećanja specifične površine potrebne za rast bakterijskog biofilma na pokretnim nosačima.
Tehnologija membranskog biofilm reaktora s pokretnom podlom je učinkovita, kompaktna i jednostavna za uporabu, predstavlja izbor s visokom učinkovitosti tretmana, kako za nova postrojenja, tako i za postojeća postrojenja u rekonstrukciji.

TOP

Opis rada

Glavna razlika između konvencionalnog postrojenja s aktivnim muljem je kvaliteta efluenta: nema bakterijskih nakupina i nema rizika od ispiranja mulja, prisutan je samo odvojeni biofilm s nosača čiji je životni vijek završio.
Pomična podloga se radi od materijala koji ima specifičnu težinu malo nižu od vode, kako bi plutala i kretala se tijekom operativne faze. Često se koristi aeracija s većim zračnim balonićima kako bi se izbjeglo začepljivanje i osiguralo pravilno miješanje elemenata.
Kako bi držale pokretnu podlogu koriste se žičane ili plastične mreže .
Faze u biološkom reaktoru omogućuju odabir različitih vrsta bakterija kao specijaliziranu populaciju za određene tretmane (nitrifikaciju, denitrifikaciju, oksidaciju, itd.).
Moguća su hibridna rješenja koja kombiniraju biofilm i suspendirane bakterijske nakupina. To povećava koncentraciju biomase, a zahtijeva sekundarnu klarifikaciju opremljenu recirkulacijom mulja (pumpe, cijevi, zračni liftovi, puhala).
Kao kod svakog sustava s aktivnim muljem, glavni projektni parametar je organsko opterećenje izmjereno u kg BPK5. Kako iz tehničkog tako i sa gledišta propisa (EN 12566-3) .Potrebno je definirati nominalno dnevno organsko opterećenje u smislu BPK5 i nominalni hidraulički protok (QN) u m3.
Glavni parametar za projekte civilnih postrojenja za obradu otpadnih voda (ili ekvivalent) je broj ekvivalent stanovnika (ES); obično se odnosi na 60 g BPK5 dnevno i na protok od 150 do 250 litara po danu.
Ekvivalent stanovnika (ES, ponekad i p.e.) je vrijednost pretvorbe koji ima za cilj vrednovanje necivilnog onečišćenja u odnosu na civilno koji određuje EEC direktiva (Direktiva vijeća 91/271 / EEC o civilnoj obradi otpadnih voda) sa 60 g / dan vezano za BPK5.
Europsko zakonodavstvo definira ukupan broj stanovnika (PT) kao zbroj stanovništva i ekvivalent stanovnika (ES).
Ispravna karakterizacija ulazniog organskog opterećenja i bolja procjena hranjivih tvari poboljšavaju kvalitetu mogućeg doziranja aditiva za biološke reakcije ASP
Tercijarni tretman, kao što su dezinfekcija i filtracija, mogu se dodati nakon tretmana kako bi se povećala kakvoća efluenta radi recikliranja vode.
Dimenzioniranje je zahtjevnije od dimenzioniranja primarne obrade; biološki proces zahtijeva stalan dotok vode (dakle organsko opterećenje).
Za biološku liniju moguća je mala varijabilnost protoka, bolja je opcija s više linija, što je tipično za srednja i velika postrojenja.
Spremnik za ujednačavanje dobro je rješenje za postizanje kontinuiranog protoka.
Pred-tretman poboljšava dugovječnost i učinkovitost sustava: pijesak i abrazivni materijali mogu zauzeti volumen smanjujući koristan prostor reaktora.
Kod malih postrojenja za obradu otpadnih voda kućanstava potreban je separator masti za sive vode (kuhinja, tuš, perilica rublja, perilica suđa) kako bi zadržao organske masti, ulja i pjenu.

TOP

Rukovanje i održavanje

Rukovanje i održavanje MBBR postrojenja mora se provoditi od strane kvalificiranog i obučenog osoblja, sposobnog za upravljanje u takvim uvjetima.
Višak mulja mora se ukloniti i tretirati od strane ovlaštenog koncesionara.
Ulazna voda mora se kontrolirati, kako bi se procijenila učinkovitost tretmana i smanjio neadekvatan unos otpadnih tvari, koje bi mogle zaustaviti biološki proces ili omogućiti razvoj beskorisne bakterijske populacije (primjerice, nitaste bakterije).
Postupak održavanja uređaja s pokretnom podlogom i s aktiviranim muljem je sličan, ali skuplji u slučaju izvanrednog održavanja. Za kontrolu spremnika materijal ispune mora biti uklonjen, čin odstranjivanja otežava prisutnost bakterija na nosećoj podlozi.
Membranski bioreaktor može tretirati diskuntinuirani protok, zbog velike otpornosti biofilm populacije . Međutim, za srednja i velika postrojenja koristi se spremnik za ujednačavanje koji ublažava vodene nalete (volumen, organsko opterećenje i opasne tvari).
Višak mulja je uglavnom sastavljen od biofilma otpalog s plastičnih nosača (mrtvi mikroorganizmi i bakterije) tako da je stabilniji od mulja koji dolazi iz konvencionalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Duga razdoblja neaktivnosti mogu dovesti do zaustavljanja bioloških reakcija i stoga zahtijevaju novo pokretanje sustava.

TOP

Norme i propisi

Biofilm reaktor s pokretnom podlogom je postrojenje za obradu otpadnih voda,a za male uređaje ukupnog kapaciteta do 50 podrazumjeva specifikacije EN 12666-3.
HRN EN 12566-3: – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES — 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda Proizvođač mora navesti nominalno organsko dnevno opterećenje, izraženo u kg BPK5 po danu i nominalni hidraulični dnevni protok, izražen u kubičnim metrima po danu. Nazivna oznaka postrojenja je sukladna vrijednosti dnevnog organskog opterećenja (QN) (3,7). Mali uređaj za obradu otpadnih voda moraju dokazati usklađenost operativnih podataka koje je deklarirao proizvođač sa svojstvima učinkovitosti : u izjavi vrijednost mora biti izražena u postocima. Također treba uzeti u obzir da se strukturna čvrstoća i stupanj učinkovitosti moraju ispitati samo na reprezentativnom modelu linije proizvoda. Rezultat ispitivanje strukturne čvrstoće na reprezentativnom modelu mora biti veći, od modela u seriji sa najlošijim karakteristikama, hidrauličko testiranje provedeno je na najmanjem, pretpostavljajući njegove najlošije karakteristike. Standard opisuje metode statike i hidraulike za određivanje čvrstoće i hidrauličke učinkovitosti. Informacije koje sadži izvješće o ispitivanju i CE oznaci su detaljno opisane u ZA.3 prilogu. Za male uređaje za pročišćavanje otpadnih voda kućanstava do 50 ES potrebna je izjava o svojstvima (DoP), propisano uredbom EU 305/2011.

TOP

Značajke i prednosti

MBBR tehnologija smanjuje veličinu novih postrojenja te povećava kapacitet i učinkovitost postojećih postrojenja za obradu otpadnih voda. Zahtijeva manje prostora, efikasniji je s manjom potrošnjom energije od konvencionalnih postrojenja s aktiviranim muljem.
MBBR postupak se može koristiti za različite primjene: mala, srednja i velika industrijska postrojenja ili civilna naselja te je vrlo učinkovit u postojećim rekonstruiranim postrojenjima.
Prednosti

 • kompaktno rješenje;
 • stabilnost tretmana i otpornost na vršna opterećenja;
 • niska potrošnja energije;
 • mali prostor ugradnje;
 • pojednostavljenje sekundarne sedimentacije;
 • specijalizacija bakterija;
 • operativna fleksibilnost;
 • postojeća rekonstruirana postrojenja;
 • problem malog povećanja mase;
 • stabilan višak mulja.

Nedostaci

 • potrebna izvedba za zadržavanje biofilma;
 • educirano i stručno osoblje;
 • manipulacija pokretnom podlogom u postupku održavanja;
 • potreban predtretman i ujednačavanje.

TOP

Proizvod iz kategorije Biofilm reaktor s pokretnom podlogom MBBR

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP