Sekvencijalni šaržni reaktor SBR

Općenito

SBR uređaj ,sekvencijalni šaržni reaktor, za pročišćivanje otpadnih voda.

 • Kategorija / tip: suspendirana biomasa, aktivirani mulj, isprekidani tok ili sekvencijalni proces
 • Primjena: hoteli, kampovi, odmarališta; turistička naselja.
 • Ekvivalentni broj korisnika (ES): od 2 do 50 (tvornički i/ili na objektu sastavljen) i više od 50 po zahtjevu.
 • Normativi i jamstva: EN 12566-3, d.o.p. prema uredbi (EU) br.305/2011.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, stakloplastika (GRP).

Sekvencialni šaržni reaktor (SBR) je uređaj na principu aktivnog mulja suspendirane biomase. Radi sa isprekidanim tokom.
To je prvi tip sustava s aktivnim muljem konstruiran u ranim 1900.-tima.
Postupno je zamijenjen postrojenjima sa kontinuiranim protokom, zbog tehničkih razloga nedavno se vraća, te je aplicirano u manjim izvedbama.
SBR rješenje zahtijeva manje i jednostavnije komponente od konvencionalnih postrojenja s aktivnim muljem. Ne iziskuje sekundarnu sedimentaciju niti pumpe za recirkulaciju mulja jer se sve faze tretmana odvijaju u istom volumenu, posebno procesi nitrifikacije i denitrifikacije. Funkcionalnost postrojenja rezultira velikom učinkovitošću, jer svaka faza koristiti cijeli volumen i proces sedimentacije se odvija u idealnim i savršenim statičkim uvjetima.
Ovisno o potrebnim rezultatima kvalitete, postoje različite izvedbe funkcionalnosti.
Biološki proces isti je kao i kod konvencionalnih postrojenja: mikroorganizmi razgrađuju organske i hranjive tvari, sadržaj u otpadnim vodama, te proizvode efluent dobre kvalitete. Kod postrojenja s aktiviranim muljem, tretman se obično sastoji od pet faza: punjenje, reakcija, taloženja, ekstrakcija , (odlaganje viška mulja po potrebi). U postrojenju sa SBR tretmanom procesi se ostvaruju u jedinstvenom volumenu unutar pravilnih vremenskih okvira za različite cikluse. Opskrba kisikom vrši se sustavom za aeraciju, a bakterije oksidiraju organske tvari kao i kod konvencionalnog postrojenja s aktivnim muljem, ali samo u dijelu obrade.
Kasnije se aeracija zaustavlja kako bi se omogućilo taloženje mulja (u periodu 1 do 5 sati). Nakon sedimentacije pročišćena voda se ispušta, a mulj ostaje pohranjen na dnu bazena.
Višak mulja se uklanja se pomoću pumpi ili zračnim liftom tijekom faze mirovanja.
Nakon faze mirovanja spremnik se opet puni otpadnom vodom i započinje novi ciklus.
Preporučuju se dvije paralelne linije za postrojenja srednje veličine kako bi se omogućio kontinuirani tok i jamčila velika fleksibilnost tijekom rada na održavanju.
Za manje uređaje (primjerice manje stambene zajednice) često se koristi samo jedan reaktor. Influent se akumulira u spremniku za primarnu sedimentaciju koji ujedno ima funkciju ujednačavanja dotoka.
SBR uređaji također su prikladni za manje izvedbe (počevši od nekoliko ekvivalenta stanovnika).
U SBR reaktoru također su prisutne faze anoksije, nitrifikacije i denitrifikacije.
Za uklanjanje krutina i pjene koje mogu blokirati cijevi, pumpe i ventile, potrebno instalirati mehanički pred-tretmane kao što su fine rešetke, mastolov (uklanjanje ulja i masti) ili septičku jamu.
Za vrlo male sustave moguće je daljnje pojednostavljenje: pred-tretman se može ukloniti, ali ne i na liniji kućanskih sivih voda (mastolov).
Otpadne vode mogu se ispuštati u prirodni prijemnik ili podvrgnuti daljnjoj obradi u skladu s potrebnom normom za pročišćavanje (tercijarni tretman) ili akumulirati i ponovno iskoristiti nakon postupka dezinfekcije (vidi recikliranje vode).
Automatizacijom se smanjuje i optimizira potreba za rukovanjem i održavanjem.
Elektronika i mikroprocesori su značajna podrška za automatizaciju (praćenja i alarmi). Čak i u ovom slučaju, dodatni spremnik za pohranu viška mulja omogućuje da se smanji učestalost operacija održavanja i pražnjenja; stoga predstavlja značajnu uštedu tijekom eksploatacije(s obzirom na ukupni životni vijek postrojenja).

TOP

Opis rada

SBR sustavi obično se koriste za manje uređaje. Oni djeluju u proširenom području aeracije tako da je nitrifikacija dušikovih spojeva uvijek zajamčena.
Radni ciklus mora se podesiti ovisno o koncentraciji glavnih onečišćivača (BPK, NO2, NO3, P itd) sadržanih u otpadnoj vodi.
Postoje različite smjernice i pristupi u konstrukciji SBR postrojenja, na tržištu je dostupan velik broj tipova .
Dimenzioniranje se temelji na empirijskom iskustvu biološkog tretmana i na rezultatima certificiranih analiza za svako postrojenje.
Neki autori dajutipične vrijednosti za konstrukciju kao faktore opterećenja od 0,10 do 0,15 kg BPK5/kg SS dnevno i koncentraciju biomase od 2,5 do 3,5 kg SS / m3.
Najčešće mijenjani parametri u konstrukciji SBR reaktorasu: broj dnevnih ciklusa, trajanje faze, način punjenja.
Na primjer, Agencija za zaštitu okoliša (EPA, 1999.), za civilne otpadne vode predlaže da se razmotri 6 ciklusa po danu, svaki u trajanju od 4 sata, faktor organskog opterećenja (F/M) od 0,15 do 4,0 kg BPK/kg SS dnevno i hidrauličko vrijeme zadržavanja od 6 do 14 sati.
Za industrijske otpadne vode ron parametra je veći i potrebna je preciznija studija za svaki pojedini slučaj.
Glavni parametar kod projektiranja civilnog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je broj ekvivalent stanovnika (ES); obično se odnosi na 60 g BPK5 dnevno i uz protok od 150 do 250 litara po danu.
Konstrukcija zahtijeva izračunavanje nominalnog dnevnog organskog opterećenja u smislu BPK 5 i nominalnog hidrauličkog protoka (QN) u m3, u skladu s EN 12566-3 i tehničkim postupcima.
Ekvivalent stanovnika (ES i ponekad koristi p.e.) je vrijednost pretvorbe koji ima za cilj vrednovanje necivilnog onečišćenja u odnosu na civilno onečišćenje koji određuje EEC direktiva (direktiva vijeća 91/271/EEC o civilnoj obradi otpadnih voda) sa 60 g/dan povezano s BPK5.
Europsko zakonodavstvo definira ukupan broj stanovnika (PT) kao zbroj stanovništva i ekvivalent stanovnika (ES).
Ispravna karakterizacijaulazniog organskog opterećenja i bolja procjena hranjivih tvari poboljšavaju kvalitetu mogućeg doziranja aditiva za biološke reakcije.
Tercijarni tretman može se dodati nakon sekundarnog kako bi se povećala kvaliteta efluenta ili reciklirala voda (dezinfekcija i filtracija ).
Dimenzioniranje treba biti preciznije od primarnog tretmana; biološki procesi zahtijevaju stalni dotok (dakle organska opterećenja). Spremnik za ujednačavanje dotoka dobro je rješenje kako bi se osigurao stalan protok i hranjive tvari.

TOP

Rukovanje i održavanje

Za sve cjeline postrojenja za obradu otpadnih voda potrebno je kvalificirano osoblje za održavanje. Operacije pražnjenja i čišćenja moraju se provoditi od strane nadležnog i ovlaštenog osoblja.
Predmet periodičnih pregleda i održavanja su mehanička oprema (mješači, aeratorii pumpe).
U odjeljku za oksidaciju potrebno je osigurati redovitu opskrbu kisikom , a stupanj otopljenog kisika mora biti provjeren adekvatnom opremom poputDO-a (mjerač otopljenog kisika). Količina muljaprovjerava se posebnim instrumentima kao što su TSS sonda, pH metar, termometar, Imhoff konus, itd.
Influent se provjerava kako bi se ocijenila kvaliteta tretmana i kontroliralo povećano unošenje štetnih tvari koje bi mogle potpuno zaustaviti biološki proces ili potaknutii razvoj beskorisne bakterijske populacije (primjerice, nitaste bakterije).
Za poboljšanje učinkovitosti tretmana i kontrolu bakterijskog procesa mogu se dodati nutrijenti i kemikalije.
Ove radnje moguće je vršiti s djelomično ili potpuno automatiziranim sustavom opremljenim i daljinskim upravljanjem.
Programibilni logički kontroler (PLC) je vrlo koristan u postrojenjima za obradu otpadnih voda. On omogućuje povezivanje svih kontrola i elektro-mehaničke opreme s osobnim računalom. Upravljanje postrojenjima postalo je vrlo brzo i jednostavno.
SBR postrojenje može raditi s nekontuniranim dotokom, ali bez dugog vremena neaktivnosti, u takvom slučaju potrebno je novo pokretanje.

TOP

Norme i propisi

Sekvencialni šaržni reaktorje uređaj za obradu otpadnih voda ,a do ukupnog broja stanovnika 50, podrazumijeva specifikacije EN 12566-3 za male uređaje.
HRN EN 12566-3: – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES — 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda Proizvođač mora navesti nominalno organsko dnevno opterećenje, izraženo u kg BPK5 po danu i nominalni hidraulični dnevni protok, izražen u kubičnim metrima po danu. Nazivna oznaka postrojenja je sukladna vrijednosti dnevnog organskog opterećenja (QN) (3,7). Mali uređaj za obradu otpadnih voda moraju dokazati usklađenost operativnih podataka koje je deklarirao proizvođač sa svojstvima učinkovitosti : u izjavi vrijednost mora biti izražena u postocima.Također treba uzeti u obzir da se strukturna čvrstoća i stupanj učinkovitosti moraju ispitati samo na reprezentativnom modelu linije proizvoda. Rezultat ispitivanje strukturne čvrstoće na reprezentativnom modelu mora biti veći, od modela u seriji sa najlošijim karakteristikama, hidrauličko testiranje provedeno je na najmanjem, pretpostavljajući njegove najlošije karakteristike.Standard opisuje metode statike i hidraulike za određivanje čvrstoće i hidrauličke učinkovitosti.Informacije koje sadži izvješće o ispitivanju i CE oznaci su detaljno opisane u ZA.3 prilogu.Za male uređaje za pročišćavanje otpadnih voda kućanstava do 50 ES potrebna je izjava o svojstvima (DoP), propisano uredbom EU 305/2011.

TOP

Značajke i prednosti

SBR je uređaj koji se koristi za mali i srednji broj ekvivalent stanovnika.
Zahtijeva kvalificirano osoblje, održavanje procesa i tehničku opremu (rezervni dijelovi, oprema za praćenje, itd).
Proces s aktivnim muljem prikladan je u gotovo svim klimatskim uvjetima, iako je učinkovitost tretmana vrlo osjetljiva na temperaturu. Niske temperature zahtijevaju veći volumen za dobivanje iste kvalitete.
SBR se koriste za obradu otpadnih voda kućanstava ili sličnih iz malih i srednjih civilnih stambenih područja, hotela, motela, kampova, turističkih naselja i sl.

Prednosti

 • otporan na organski i hidraulički diskontinuitet
 • optimalna sedimentacija (nepostojanje toka i horizontalne brzine);
 • dobar BPK i smanjenje patogena;
 • dobro smanjenje hranjivih tvari i suspendiranih krutina (SS);
 • dobra kvaliteta efluenta;
 • veća površina u odnosu na postrojenje s aktiviranim muljem;
 • homogenizacija otpadnih voda;
 • integracija sustava (tercijarna, ponovno navodnjavanje, itd);
 • automatsko i daljinsko upravljanje;
 • smanjen i stabilan višak mulja.

Nedostaci

 • veća početna investicija u odnosu na primarne tretmane;
 • potrebno napajanje;
 • veći operativni troškovi i potrošnja energije;
 • više linija ili spremnik za pohranu za ujednačavanje protoka;
 • potrebno stručno osoblje;
 • potrebno pokretanje sustava;
 • rezervni dijelovi i planirano održavanje;
 • preciznije dimenzioniranje od jednostavnih primarnih tretmana;
 • zbrinjavanje viška mulja.

TOP

Proizvod iz kategorije Sekvencijalni šaržni reaktor SBR

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP