Uređaj na bazi aktivnog mulja

Općenito

Uređaji na bazi aktivnog mulja za tretman otpadnih voda.

 • Kategorija / tip: suspendirana biomasa, aktivirani mulj, produžena aeracija , kontinuirani protok.
 • Primjena: civilni , sekundarni tretman otpadnih voda.
 • Ekvivalent korisnika, osoba (ES): od 2 do 50 tvorničke izrade i više od 50 prema zahtjevu.
 • Normativi i jamstva: HRN EN 12566-3, d.o.p. Prema uredbi (EU) br.305/2011.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, stakloplastika (GRP).

Aktivni mulj se sastoji od nataloženih nakupina aktivnih bakterijskih stanica koje se mijšaju u otpadnim vodama; bakterije uklanjaju biorazgradive organske i hranjive tvari iz civilnih crnih i sivih otpadnih voda .
Ulazna voda zahtjeva mehanički pred-tretman (rešetku ili finu rešetku) i primarni tretman kao što su bazeni za taloženje ili septička jama, ovisno o konstrukciji.
U svakom slučaju predtretman sive vode (mastolov) vrlo je važan da zadrži FOG (ulje i masnoću).
Dotok kisika mora biti osiguran bakterijama za biološke procese. Postoji nekoliko sustava za opskrbu kisikom i miješanje u reakcijskoj komori: kao što je upuhivanje zraka (ili čistog kisika) u spremnik kroz potopljene difuzore ili pomoću površinskih aeratora i mješača.
Mikroorganizmi oksidiraju organski ugljik putem staničnog metabolizma i sinteze te proizvode ugljikov dioksid (CO2) i vodu.
Nakupine (skupne čestica mulja) se suspendiraju u reaktoru i bivaju povučene tokom pročišćene odlazne vode; mulj se zaim uklanja u sekundarnom bazenu za taloženje pomoću gravitacije. Većina nakupina vraća se recirkulacijom u reaktor kako bi se povećala koncentracija mulja i poboljšala učinkovitost sustava. Pročišćene tpadne vode mogu se akomulirati u cjelini za prihvat (kod moguće dezinfekcije) ili se podvrgnuti daljnjoj obradi u skladu sa potrebnim standardom purifikacije (tercijarni tretman).
Proćišćena voda također se može namjeniti za ponovnu uporabu vode (vidi recikliranje otpadnih voda).
Sustav zahtijeva napajanje električnom energijom i održavanje od strane kvalificirane radne snage.
Kako bi se smanjilo osoblje za rukovanje, održavanje i nadzor te optimizirao rad postrojenja, potrebno je automatizirati sustav, kao što su PLC (programibilni logički kontroler) s GSM modulom.
Moguća je automatiziratizacija recirkulacije mulja s pohranom višak mulja u akumulacijsku posudu. Na osnovu činjenica, iako zahtijevna, veća složenost sustava omogućuje smanjenje učestalosti pražnjenja, sa znatnom uštedom u smislu troškova eksploatacije(treba uzeti u obzir čitav radni vijek postrojenja).

TOP

Opis rada

Proces na principu aktivnog mulja je uglavnom dio složenog sustava za pročišćavanje. Klasificiran je kao sekundarni tretman te mu je obično potreban i primarni tretman (selekcija i sedimentacija). Biološki reaktori mogu se podijeliti u više oksidacijskih linija kako bi se upravljalo ulaznim varijablnim protokom (npr. kampiranje, hoteli i slično) te se osigurao kontinuitet pročišćavanja.
Reaktor je opskrbljen uređajima za aeraciju (distributerima zraka) i uređajima za miješanje, koji zadržavaju mulj u suspenziji (ponekad su oba uređaja složena u jedinstveni sustav).
Sekundarni pročišćivač nalazi se naredno kako bi odvojio biomasu iz otpadnih voda i prikupio mulj; pročišćivač, koji se naziva i sekundarni bazen za taloženje, često je opremljen recirkulacijskim sustavom. Mulj se mora vratiti u komoru za aeraciju kako bi se povećala koncentracija MLSS-a i vrijeme zadržavanja mulja. Višak mulja mora se povremeno ukloniti u spremnik za višak mulja. Supernatant nastao procesom odvajanja mora se vratiti u aeracijsku posudu.
Tercijarni tretman, kao što je filtracija i procesi dezinfekcije, može se dodati naknadno. Biološki procesi koji se odvijaju u uređaju s aktiviranim muljem učinkoviti su u uklanjanju topljivih, koloidnih tvari. Tretman je ekonomičan i proizvodi relativno male količine viška aktivnog mulja (SAS).
Biološki reaktor može biti projektiran za procese nitrifikacije i denitrifikacije te za uklanjanje fosfora.
Glavni parametar za projekte civilnog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je broj ekvivalent stanovnika (ES); obično se odnosi na opterećenje 60 g BPK5 dnevno i uz protok od 150 do 250 litara po danu.
Ekvivalent stanovnika (ES ili ponekad p.e.) je vrijednost pretvorbe koji se odnosi na vrednovanje necivilnog onečišćenja u odnosu na civilno onečišćenje koji određuje EEC direktiva (Direktiva Vijeća 91/271 / EEC o civilnom tretmanu za pročišćavanje otpadnih voda) sa 60 g / po danu vezano uz BPK5.
Europsko zakonodavstvo definira ukupan broj stanovnika (PT) kao zbroj stanovništva i ekvivalenta stanovnika (ES).
Ispravna karakterizacija ulaznog organskog opterećenja i bolja procjena hranjivih tvari poboljšavaju kvalitetu mogućeg doziranja aditiva za biološke reakcije.
Dimenzioniranje bazena mora se temeljiti na točnoj procjeni otpadnih voda (sastav, organski zagađivači i dnevni protok).
Dimenzioniranje se obično temelji na broju ekvivalent stanovnika i standardnom organskom opterećenju (BPK5); vrlo je važno da se točno podrazumjeva koji je glavni parametar pri projektu za svaki proizvod i postrojenje.Na primjer, u europskim zemljama postoje različite standardne vrijednosti potrošnje vode po stanovniku.
Obradom viška mulja se smanjuje udio vode u njemu i omogućiuje njegova bolja pohrana.
Kružni tok mulja utječe na vrijeme zadržavanja mulja (SRT) koje može biti veće od vremena hidrauličkog zadržavanja (HRT ili vrijeme zadržavanja) i povećava efikasnost razgradnje.
Dimenzioniranje bi trebalo biti preciznije od dimenzioniranja primarnog tretmana, budući da biološki proces zahtijeva trajni dotok (dakle organsko opterećenje).
Troškovi održavanja i učestalost pražnjenja vrlo su važni parametri za procjenu investicije u postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.
Moguća je mala varijabilnost protoka u biološkoj liniji ,u svakom slučaju bolja je izvedba; podijela protoka u nekoliko linija, što posebno vrijedi za srednja i velika postrojenja.
Spremnik za ujednačavanje dotoka često prethodi malim i srednjim postrojenjima kako bi se dobio konstantan tok i zaštitio uređaj od vodenih naleta.

TOP

Rukovanje i održavanje

Za operacije održavanja nije uvijek potrebno kvalificirano osoblje , kao kod SBR i MBR postrojenja. Klasičan postupak održavanja i čišćenja može izvršiti srednje stručno osoblje.
Mehanička oprema (mješalice, aeratori, pumpe, itd.) moraju se periodično kontrolirati i održavati.
Potrebno je osigurati redovitu opskrbu kisika u odjeljku za oksidaciju, a količina otopljenog kisika mora se redovito provjeravati pomoću uređaja za mjerenje količine kisika. Inače se karakteristike mulja te dotok i izlijev moraju kontrolirati posebnim instrumentima poput DO metra, TSS sonde, pHmetra, termometra, Imhoff konusa, itd.
Voda na ulazu se provjerava kako bi se ocijenila kvaliteta pročišćavanja i kontroliralo doticanje štetnih tvari koje bi mogle potpuno zaustaviti biološki proces ili omogućiti razvoj beskorisne bakterijske populacije (primjerice, nitaste bakterije).
Vrlo ozbiljan problem u vezi s postupkom na bazi aktivnog mulja fenomen je nekontroliranog nakupljanja nitastih bakterija.
Takvo stanje se može pojaviti u sekundarnoj komori za sedimentaciju, što je karakteristično za takve nakupine, te zbog većeg specifične površine plutaju na površini i prolaze prema ispustu.
Uglavnom, s ovakvim stanjem vrlo je teško dobiti dobro odvajanje mulja i vode, što dovodi do prolaza krutih tvari na izlivu i u konačnici uzrokuje začepljenje moguće finalne filtracije.
Hranjive tvari i kemikalije dodaju se za kontrolu bakterijskih procesa i poboljšanje njihove učinkovitosti.
Ovi postupci mogu se izvesti upotrebom djelomično ili potpuno automatiziranog sustava opremljenog daljinskim upravljanjem.
Ovo je rješenje pogodno za kontinuirani dotok. Duga razdoblja izostanka dotoka mogu dovesti do zaustavljanja bioloških procesa i, prema tome, do potrebe za ponovnim pokretanjem postupka.

TOP

Norme i propisi

HRN EN 12566-3: – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES — 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih vodaProizvođač mora navesti nominalno organsko dnevno opterećenje, izraženo u kg BPK5 po danu i nominalni hidraulični dnevni protok, izražen u kubičnim metrima po danu.Nazivna oznaka postrojenja je sukladna vrijednosti dnevnog organskog opterećenja (QN) (3,7). Mali uređaj za obradu otpadnih voda moraju dokazati usklađenost operativnih podataka koje je deklarirao proizvođač sa svojstvima učinkovitosti : u izjavi vrijednost mora biti izražena u postocima.Također treba uzeti u obzir da se strukturna čvrstoća i stupanj učinkovitosti moraju ispitati samo na reprezentativnom modelu linije proizvoda. Rezultat ispitivanje strukturne čvrstoće na reprezentativnom modelu mora biti veći, od modela u seriji sa najlošijim karakteristikama, hidrauličko testiranje provedeno je na najmanjem, pretpostavljajući njegove najlošije karakteristike.Standard opisuje metode statike i hidraulike za određivanje čvrstoće i hidrauličke učinkovitosti.Informacije koje sadži izvješće o ispitivanju i CE oznaci su detaljno opisane u ZA.3 prilogu. Za male uređaje za pročišćavanje otpadnih voda kućanstava do 50 ES potrebna je izjava o svojstvima (DoP), propisano uredbom EU 305/2011.

TOP

Značajke i prednosti

Proces s aktivnim muljem prikladan je za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda s konstantnim opterećenjem i količinom protoka koja je uobičajena za srednje i velike zajednice.
Iziskuje kvalificirano osoblje, održavanje instalacija i tehničku opremu (rezervni dijelovi, oprema za praćenje, itd.).
Proces aktivnog mulja je prikladan u gotovo svim klimatskim uvjetima, iako je učinkovitost tretmana vrlo osjetljiva na temperaturu. Niske temperature zahtijevaju veće volumene kako bi se dobila ista kvaliteta. ASP
Uređaj na bazi aktivnog mulja, uz pravilan pred-tretman, koristi se za obradu otpadne vode srednjih i velikih stambenih područja.

Prednosti (koristi)

 • otporan na organski i hidraulički diskontinuitet;
 • dobar BPK i smanjenje patogena;
 • ograničeno smanjenje hranjivih tvari;
 • dobra kvaliteta efluenta;
 • potrebno srednje stručno osoblje;
 • smanjena površina u odnosu na prirodne sustave;
 • nema homogenizacije otpadnih voda (preporučeno izjednačavanje);
 • nadogradnja sustava, integracija (tercijarna, ponovna upotreba, navodnjavanje, itd.);
 • automatske i daljinske funkcije upravljanja;
 • smanjen i stabilan višak mulja.

Nedostaci

 • veća početna investicija u odnosu na primarne tretmane;
 • potrebno električno napajanje;
 • isključivo trajan dotok (nije moguć rad s dužim izostankom dotoka);
 • potrebno pokretanje sustava;
 • rezervni dijelovi i planirano održavanje;
 • precizno dimenzioniranje;
 • zbrinjavanje viška mulja.

TOP

Proizvod iz kategorije Uređaj na bazi aktivnog mulja

TOP