Uređaj s procjednim filterom

Općenito

Uređaj s aerobnim i anaerobnim procjednim filterom za pročišćavanje otpadnih voda.

 • Kategorija / Tip: fiksna podloga, sekundarni tretman.
 • Primjena: manja civilna naselja, smještajni kapaciteti.
 • Ekvivalentni broj korisnika: od 2 do 50 (tvornički i / ili na objektu sastavljen) i više od 50 po zahtjevu.
 • Normativi i jamstva: EN 12566-3, d.o.p. prema uredbi (EU) br. 305/2011.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, stakloplastika (GRP).

Procjedni filter je biološki reaktor s fiksnom podlogom u izvedbi s jednom ili više komora za filtriranje.
Otpadne vode se procjeđuju kroz plastičnu filtersku ispunu kao medij. Organsku tvar razgrađuje bakterijska biofilm masa koja se formira na filterskoj ispuni.
Procjedni filteri imaju široku primjenu kao sekundarni tretman za civilne ili slične otpadne vode, nakon mehaničkog predtretmana ili taloženja, a može se koristiti kao tercijarni tretman za industrijske otpadne vode kako bi se iz njih uklonila organska onečišćenja.
Koristi se nakon predtretmana kao što su rešetke, primarna sedimentacija, mastolov, septička jama ili Imhoff spremnik.
Postupak pročišćavanja temelji se na separaciji pomoću gravitacijske sedimentacije i na biološkoj razgradnji pomoću bioloških procesa.

TOP

Opis rada

Procjedni filtri mogu biti aerobni i anaerobni, ovisno o tehničkim rješenjima.
Prokapnik se koristi u postupku s niskom koncentracijom suspendiranih krutih tvari, pa je prethodno prije filtera potrebna faza sedimentacije .
U slučaju visoke koncentracije BPK-a, anaerobne bakterije mogu proizvesti bioplin za koji treba biti osigurana odzraka.
Smanjenje BPK-a je od 50% do 80%, čak i do 90% u nekim slučajevima. Uklanjanja dušika je ograničeno i obično ne prelazi 15% u odnosu na ukupni dušik (TN). Čak ni smanjenje patogena nije značajno.
Hidrauličko vrijeme zadržavanja (HRT) treba biti od 1,5 do 2 dana kod prethodno tretirane crne vode.
Ovisno o cilju pročišćavanja, istraživanja pokazuju da je potrebna veličina od 0,5 m3/ES do 1 m3/ES, volumen sadržava filtersku ispunu i vodu.
Konstrukcija anaerobnog procjednog filtra je slična septičkoj jami, moguća je izvedba s više komora za povećanje učinkovitosti procesa.
Najčešći filtarski materijali su šljunak, lomljeni kamen, opeka ili plavac. Plastični materijal visoke specifične površine je najraširenije rješenje s najboljim karakteristikama.
Procjeđivanjem kroz filtersku masu, suspendirane tvari dolaze u dodir s bakterijskim biofilmom koji se formira na materijalu za ispunu i razgrađuje organske tvari s malim vremenom zadržavanja. Što je veća površina, brže se odvija razgradnja.
Specifični oblik plastičnih materijala za punjenje ima od 90 do 300 m2 po jediničnom m3 volumena.
Postoje filteri s silaznim i uzlaznim tokom. U prvom slučaju stupanj pročišćavanja je veći, dok je u drugom smanjena mogućnost gubitka bio mase.
Vrijeme hidrauličkog zadržavanja (HRT) je glavni parametar za dimenzioniranje.
Unutarnje cijevi moraju biti izvedene na način da smanjuju turbulentni tok; raspodjela protoka mora biti homogena, a potreba za kisikom mora biti osigurana za aerobni proces.
Za neživi biofilm koji je povučen protokom potrebno je sekundarno taloženje.
Glavni parametar za projekte civilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (ili ekvivalent) je broj ekvivalent stanovnika (ES); obično se odnosi na 60 g BPK5 dnevno i uz protok od 150 do 250 litara po danu.
Ekvivalent stanovnika (ES ili ponekad p.e.) je vrijednost pretvorbe koji cilja na vrednovanje necivilnog onečišćenja u odnosu na civilno onečišćenje koji određuje EEC direktiva (Direktiva Vijeća 91/271 / EEC o civilnom tretmanu za pročišćavanje otpadnih voda) sa 60 g / danu vezano uz BPK5.
Europsko zakonodavstvo definira ukupan broj stanovnika (PT) kao zbroj stanovništva i ekvivalenta stanovnika (PE).
Ispravna karakterizacija ulazniog organskog opterećenja i bolja procjena hranjivih tvari poboljšavaju kvalitetu mogućeg doziranja aditiva za biološke reakcije.

TOP

Rukovanje i održavanje

Procjedni filter zahtijeva 6-9 mjeseci razdoblja pokretanja kako bi se postigla puna učinkovitost tretmana, zbog sporog rasta bakterija (naročito anaerobnih).
Moguća je inokulacija sa sličnim bakterijama kako bi se smanjilo vrijeme pokretanja. Dobava mulja može biti iz postrojenja ili septičkih jama. Stupanj radnog protoka postiže se postupno.
Potrebna je velika opreznost kod mogućeg tretiranja kemijskih i opasnih tvari: one mogu zaustaviti biološke reakcije nakon čega je neophodan novi postupak pokretanja.
Redovito je potrebno pratiti količinu mulja i pojavu pjene. Bakterijski filmovi, zbog brzog formiranja i svog životnog vijeka, mogu stvoriti višak mulja koji može blokirati filter.
Sustav mora biti održavan od strane ovlaštene tvrtke.
Anaerobni proces proizvodi bioplin koji može uzrokovati pojavu neugodnih mirisa ako nije osigurano njegovo odzračivanje.

TOP

Norme i propisi

HRN EN 12566-3: – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES — 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih vodaProizvođač mora navesti nominalno organsko dnevno opterećenje, izraženo u kg BPK5 po danu i nominalni hidraulični dnevni protok, izražen u kubičnim metrima po danu. Nazivna oznaka postrojenja je sukladna vrijednosti dnevnog organskog opterećenja (QN) (3,7). Mali uređaj za obradu otpadnih voda moraju dokazati usklađenost operativnih podataka koje je deklarirao proizvođač sa svojstvima učinkovitosti : u izjavi vrijednost mora biti izražena u postocima.Također treba uzeti u obzir da se strukturna čvrstoća i stupanj učinkovitosti moraju ispitati samo na reprezentativnom modelu linije proizvoda. Rezultat ispitivanje strukturne čvrstoće na reprezentativnom modelu mora biti veći, od modela u seriji sa najlošijim karakteristikama, hidrauličko testiranje provedeno je na najmanjem, pretpostavljajući njegove najlošije karakteristike.Standard opisuje metode statike i hidraulike za određivanje čvrstoće i hidrauličke učinkovitosti.Informacije koje sadži izvješće o ispitivanju i CE oznaci su detaljno opisane u ZA.3 prilogu.Za male uređaje za pročišćavanje otpadnih voda kućanstava do 50 ES potrebna je izjava o svojstvima (DoP), propisano uredbom EU 305/2011.

TOP

Značajke i prednosti

Uređaj s procjednim filterom vrlo fleksibilno rješenje, koje se može koristiti za mala i srednja naselja ili za jednu i više obiteljskih kuća.
Konstantni protok povećava efikasnost, kao i kod svih bioloških tretmana otpadnih voda u postupaku s aktivnim muljem.
Procjedni filter može tretirati sive i crne otpadne vode kućanstava ili slične. Potreban je predtretman kao što je septička jama, mastolov ili septička bio jama Imhoff.
Prvotna mu je namjena za sekundarni tretman, a moguća je primjena i kao postretman nakon odjeljka s aktivnim muljem.
Procjedni filter zahtjeva manji ugradbeni prostor od rješenja na prirodnoj bazi kao što su fitoremedijacija te iziskuje nisku ili nikakvu potrošnju energije.
Za uklanjanje mulja je potreban je pristup vakum cisterne koja vrši njegovo pražnjenje.
Sustav je napravljen u vodonepropusnom spremniku, a materijal izrade ovisi o razini podzemnih voda i karakteristikama tla.
Uređaj se može ugraditi pod zemljom ili na površini.
Procjedni filteri mogu se ugrađivati u različitim sredinama, za hladnija podnebljapotrebne su prilagodbe zbog smanjeneučinkovitosti. Podzemna instalacija, pravilna izolacija, smanjena recirkulacija efluenta i poboljšana tehnika distribucije može smanjiti utjecaj niskih temperatura.
Smanjenje hranjivih tvari i patogena je prilično nisko te je za povećanje kvalitete efluenta potrebna daljnja obrada.
Prednosti

 • dobra učinkovitost kod hidrauličkih naleta;
 • niska potrošnja energije ili bez napajanja;
 • niski operativni troškovi;
 • dug vijek trajanja;
 • dobar BPK i smanjenje suspendiranih čestica;
 • niska proizvodnja viška mulja;
 • stabilizirani mulj;
 • male ugradbene dimenzije (podzemne).

Nedostaci

 • nisko smanjenje hranjivih tvari i patogena;
 • može zahtijevati tercijarni tretman;
 • rizik od začepljenja (ako su pretretmani nedostatni);
 • složenije operacije pražnjena od septičkih jama;
 • niska zona gustoće populacije;
 • dugo vrijeme pokretanja.

TOP

Proizvod iz kategorije Uređaj s procjednim filterom

  Rješenje prema zahtijevu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP