Pjeskolov

Općenito

Pijeskolov ili taložnik za mulj.

 • Kategorija / tip: fizikalni predtretman, slivna voda, oborinske vode, uklanjanje pijeska i mulja.
 • Primjena: uslužne površine, parkirališta, benzinske postaje, autopraonice.
  Protok: 1, 2, 5 do 50 l/s.
 • Normativi i jamstva: HRN EN 858-2.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, armirana staklo-plastika (GRP).
 • Oprema: senzor visoke razine mulja, senzor za kišu, mjerač protoka.

Pjeskolov ima ulogu poput separatora s rešetkom (izvedba ovisi o vrsti materijala za tretman), fizikalni je predtretman i radi na principu gravitacije uklanjajući pijesak i šljunak iz otpadnih voda.
Obično su mali i srednji uređaji za tretman oborinskih voda izvedeni sa komorom za sedimentaciju u funkciji taložnika za mulj.
U velikim gradskim uređajima, gdje se miješaju otpadne vode, pjeskolov zadržava određenu količinu biološkog materijala što uzrokuje smanjenje biološkog reaktora.
Kao fizikalni predtretman za male uređaje i postrojenja za obradu civilnih otpadnih voda podrazumjeva primarni tretman. Pjeskolov je predtretman kontinuiranog protoka za otpadne vode i oborinske vode; to je taložnik koji radi na principu gravitacije.
Pijesak i šljunak se talože na dnu spremnika uslijed smanjenja brzine vode i svoje specifične težine.
Postoje više vrsta separatora: kanalni tip sedimentacije omogućuje taloženje kod laminarnih uvjeta, dok kod aerobnog tipa turbulencija spriječava taloženje organskih tvari (lakših od pijeska), zbog čega sediment ne trune. Biorazgradive tvari prolaze prema biološkom tretrmanu.
Areirani pjeskolov se također koristi kao preareacija za dolazni tok fekalnih otpadnih voda (dug kanalizacijski vod), to pospješuje malo smanjenje organskog opterećenja (zanemarivo u fazi projektiranja).
Kod velikih i gradskih uređaja, uklanjanje pijeska i ulja se odvija u istoj fazi. Ovaj proces zahtijeva pumpe ili air-lift sustav i mehaničku opremu.
Vrtložni tok pjeskolova je najinovativniji oblik pjeskolova: otpadna voda ulazi tangencijalno i stvara vrtlog vodenog toka. Pod utjecajem centrifugalne sile i gravitacije, talog i druge krute tvari brzo se skupljaju u središtu komore za pijesak.
Takav tip zahtjeva manje površine i kraće vrijeme zadržavanja, što nije slučaj kod uklanjanja ulja.
Najčešći oblik izgradnje pjeskolova je bazen za gravitacijsku sedimentaciju koji se koristi za obradu oborinskih voda ili industrijskih otpadnih voda.

TOP

Opis rada

Tretmani za uklanjanje pijeska obično su projektirani da uklone krute čestice promjera od 0.20 mm i više, gustoće oko 2600 g/l i terminalne brzine od oko 2 cm/s (prema Stokes’ovom zakonu).
Postoji mnogo različitih vrsta sustava za uklanjanje šljunka, uključujući aerirane komore za šljunak, sustave za uklanjanje šljunka centrifugalnog vrtložnog tipa (vrtlog izazvan lopaticama ili mlazom), spremike za detritus (kratkoročni sedimentacijski bazeni), komore za šljunak horizontalnog protoka (kanali s kontroliranom brzinom toka), i hidrocikloni (ciklonsko inercijsko odvajanje). Različiti čimbenici moraju se uzeti u obzir za odabir procesa uklanjanja šljunka, uključujući količinu i karakteristike pijeska, moguće štetne učinke na slijedeće faze, prostorne uvjete, učinkovitost uklanjanja, organski sadržaj i cijenu. Odabrana vrsta sustava za odstranjivanje pijeska za određeni objekt trebala bi najbolje optimizirati te različite parametre.
Hidrauličko vrijeme zadržavanja je obično oko 4 minute kod najvećih protoka, a od 10 do 15 minuta kod projektiranih protoka.
Vrijednost omjera protoka i projektirane slobodne površine je oko 50 m/h.
Slobodna površina je važan parametar koji utječe na učinkovitost tretmana (kao kod mastolova). Kod manje složenih i prefabriciranih proizvoda za pojednostavljeni pristup uzima se u obzir vrijeme odvajanja od 5 do 25 minuta.
Obično pjeskolov nije namjenjen tretmanu otpadnih voda kućanstava, ali je prikladan za oborinske i industrijske otpadne vode kao što je primjer autopraonica.
Niža vrijednost protoka i izvedba sa specifičnim pregradama opravdava pojednostavljeni pristup.
Glavnu namjenu, princip ugradnje, nominalne dimenzije i informacije o izvedbi opisuje norma HRN EN 858-2.
Prilikom projektiranja sustava pozornost treba obratiti na pristupačnost revizionih okna (šahti) i na mehaničke opreme (HRN EN 124: 2005). Preporuča se osigurati pristup vozilu (cisterni) za pražnjenje zbog visoke specifične težine pijeska i šljunka.
Separatori lakih tekućina su regulirani normom HRN EN 858-1 za definiranje nominalne veličine, hidrauličkih i statičkih testova, kako bi se dobila CE oznaka.
Izjava o svojstvima potrebna je za separatore, ali ne i za pjeskolov.
HRN EN 858-2 u tablici 5 definira metode i parametre za izračun volumena pjeskolova, ovisno o nominalnoj veličini (NS), vrsti i podrijetlu mulja i faktoru gustoće za relevantan fd lakih tekućina. Ova norma također definira minimalni zahtjevani volumen.
Dodatak B definira slučajeve u kojima je potrebna njegova ugradnja u sastavu separatora kao i njegov tip.
Imajte na umu da svaki tip u tablici B.2 uključuje i pjeskolov.

TOP

Rukovanje i održavanje

Pjeskolov radi po principu gravitacije i ne zahtijeva postupak pokretanja; mora biti ispunjen čistom vodom do normalne radne razine prije početka rada.
Razina sedimenta se treba povremeno provjeravati i prazniti. Smanjenje volumena sedimentacije uzrokuje smanjenje hidrauličkog vremena zadržavanja i pogoršava učinkovitost tretmana.
Postupci održavanja i čišćenja moraju se obavljati od strane ovlaštenih tvrtki, koje pravilno zbrinjavaju sadržaj pražnjenja.
Sva pjena, pijesak i šljunak moraju se ukloniti prilikom čišćenja spremnika. Nakon čišćenja, spremnik se napuni čistom vodom do radne razine.
Promjer revizionog okna mora biti dovoljno velik da bi se omogućio pristup za temeljito čišćenje (HRN EN 124:2005) i time izbjegli problemi nakupljanja finog pijeska i mulja.

TOP

Norme i propisi

Prema europskoj normi EN 858-2, koja opisuje metode za izračun nominalne veličine i konfiguraciju određenih uređaja, potreban je pjeskolov.
Obično se ugrađuje prije separatora lakih tekućina. Za takav sustav uklanjanja ulja potrebna je deklaracija o svojstvima (DoP), koja se temelji na normi usklađenoj s uredbom (EU) br. 305/2011.
Oborinske vode ili industrijske otpadne vode podliježu prethodnom odobrenju nadležnih tijela.
Propisi zahtijevaju korištenje separatora i pjeskolova kod kontinuiranog tretmana ili za tretman prve kiše.

TOP

Značajke i prednosti

Pjeskolov je taložnik oborinskih ili industrijskih otpadnih voda. Ugarađuje se prethodno separatoru za ulje i lake tekućine. Potreban je prema pravilu za prevenciju problema začepljenja mreže za odvodnju.
Pjeskolov je tip uređaja za obradu industrijskih otpadnih voda s kontinuiranim protokom.
Često se koristi u konfiguraciji sa separatorom ulja i lakih tekućina kako bi se uklonili tragovi ulja i ugljikovodika u otpadnim vodama npr. koje se ispuštaju iz autopraonica u javnu kanalizaciju.

Prednosti

 • jednostavan tretman;
 • nema potrošnje energije niti napajanja;
 • potrebna mala površina (podzemna instalacija);
 • niski operativni troškovi;
 • dug vijek trajanja.

Nedostaci

 • niska učinkovitost (može zahtijevati daljnji tretman);
 • periodična pražnjenja, ovisno o korištenju, od strane ovlaštenog izvođača (cisterna).

TOP

Proizvod iz kategorije Pjeskolov

 • Pjeskolov SAND ORANGE

  Pjeskolov je polietilenski roto lijevani spremnik pravokutnog oblika u funkciji procesa taloženja. Taložnik za mulj se koristi za predtretman oborinskih voda s: ulica, parkirališta, indust…

  Više...

 • Pjeskolov SAND BLACK

  Pjeskolov SAND BLACK

  Pjeskolov je realiziran kao polietilenski roto lijevani spremnik vodoravnog cilindričnog oblika u funkciji procesa taloženja. Pjeskolov SAND BLACK se koristi za predtretman oborinskih vod…

  Više...

TOP