Separator lakih tekućina

Općenito

Separator ulja i lakih tekućina sa kontinuiranim protokom za tretman prvog oborinskog sliva.

 • Kategorija / tip: oborinske vode, pranje automobila, benzinska postaja, skladište, lake tekućine, mineralna maziva i ulja.
 • Primjena: urbane sredine, parcijalna područja, industrijska, nepropusne površine.
 • Tretirana površina: od 100 do 5000 m2.
 • Protok: od 1 do 100 m3/h.
 • Normativi i jamstva: HRN EN 858-1 i 858-2
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, armirana staklo-plastika (GRP).
 • Nema potrošnje energije.

Separator lakih tekućina je uređaj za pročišćavanje oborinskog sliva konstantnog protoka koji su spojeni na mrežu odvodnje, a tretira ukupni projektirani protok. Višak vode prolazi direktno kroz by-pass sustav.
On se ugrađuje gdje je onečišćenje vode kontinuirano tijekom padalina i ne prestaje prolaskom prvog onečišćenog vodenog sliva.
Sliv oborinskih voda sa popločenih površina, parkirališta, benzinskih stanica, tvornica, radionica, itd. često sadrži mineralne zagađivače što su ugljikovodici, masti i mineralna ulja. Stoga je potreban tretman za uklanjanje kao što su pjeskolovi te separator ulja i lakih tekućina.
Uređaj za sepaciju tretira cijeli oborinski tok do projektirane veličine. Višak protoka je preusmjeren kroz by-pass, čime ne prestaje funkcija daljneg odvajanja i separacije. Nema akomulaciju za vodu kao uređaja za tretman prve kiše; ulazni i izlazni protok su jednaki.
Sustav se sastoji od by-pass-a, taložnika za za mulj (sedimentacija) i ulje, separatora za lake tekućine, preljeva i mjesta uzorkovanja (reviziono okno).

TOP

Opis rada

Dimenzioniranje uređaja se bazira na proračunu protoka; za pojedinačnu komponentu sustava vidjeti odjeljak (pjeskolov, taložnik za mulj, separator ulja).
Nazivna veličina izračunava se prema normi HRN EN 858-2 u slučaju oborinskih voda.
Kroz hidrološku analizu (podaci za lokalna područja), proračun protoka izračunava se ovisno o prethodnom razdoblju – (4.3.5) količine padalina.
Nije važeće za mješovitu odvodnju oborinskih i otpadnih voda 4.3.3 (vidjeti odjeljak); tada je otegotni faktor izdvajanja (FX) nula kao u tablici 2 u 4.3.2.1 (minimalno preporučeni faktor).
Nominalna veličina (NS) ovisi o faktoru gustoće za određene lake tekućine (4.3.1 – Općenito), kao što je u tablici 3 (4.3.2.2 – faktor gustoće FD) i dodatku A.
Ovisi o gustoći lakih tekućina (g/cm3) i izvedbi uređaja te predstavlja različite vrijednosti za razred I, razred II ili II – I razred.
Dijelovi izvedbe separatora su: taložnik za mulj (S), separator razreda II (II ili II b za bypass separatore), separator razreda I (I ili I b za bypass separator) i odjeljak za uzorkovanje (P), kao u tablici 1 (4.2. 1).
“Taložnik za mulj je dio separatora gdje se taloži mulj, pijesak i šljunak. Postoji izvedba s integriranim taložnikom I kao kombinirana jedinica”.
Parametar dimenzioniranja taložnika za mulj može varirati u skladu s normom HRN EN 858-2 (odjeljak 4.4 i tablica 5).
Ona definira volumen mulja, i ovisno o podrijetlu mulja razvrstava se u nikakav, mali, srednji i velik: izravno je proporcionalan nominalnoj veličini, a obrnuto proporcionalan faktoru gustoće (FD).
Europski standard također propisuje minimalne vrijednosti i ograničenja.
Dodatak B, u tablici B.1 i B.2 pokazuje minimalnu izvedbu uređaja (da bi se zadovoljila potrebna kvaliteta efluenta) i preporuku za određenu primjenu.
Otpadna voda se može upuštati ako je zajamčena granica koncentracije zagađivača u efluentu, u skladu s lokalnim propisima. Sustav mora biti odobren od strane nadležnih institucija.
Za daljnje informacije, preuzmite NS softver za izračun kontinuiranog oborinskog protoka.
Bypass je smješten prije ulaznog voda da rastereti protok (download – izračun lateralnog preljeva).
Za daljnje informacije o karakteristikama ulja i lakih tekućina, kao što su I. i II. razred, automatski uređaj za zatvaranje, itd., pogledajte odjeljak o separatoru ulja.

TOP

Rukovanje i održavanje

Separator ulja radi na principu gravitacije i koalescentnog filtera te ne zahtjeva postupak pokretanja. Svaka komora mora biti napunjena čistom vodom do normalne radne razine.
Razina ulja i mulja se redovito kontrolira, a kada je volumen spremnika pun, potrebno je pražnjenje.
Veća količina odvojenih i nataloženih tvari uzrokuje smanjenje hidrauličkog vremena zadržavanja i učinkovitost tretmana.
Postupci održavanja i čišćenja moraju se vršiti samo od strane ovlaštenih tvrtki koje su u mogućnosti osigurati postupke za pravilno zbrinjavanje opasnih materijala.
Nakon uklanjanje lakih tekućina i pijeska, sustav za separaciju ulja potrebno je napuni čistom vodom do radne razine.

TOP

Norme i propisi

Separator je uređaj za obradu oborinskih slivnih voda, a na njega se odnosi HRN EN 858-1 standard za certifikaciju, razred i CE oznaku.
Separatori zahtjevaju izjavu o svojstvima (DoP) temeljenu na usklađenošću s uredbom (EU) br. 305/2011..
Standard 858-2 “(odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje)” objašnjava kako odabrati nominalnu veličinu ovisno o uvjetima, djelovima sustava separatora te njihovoj kombinaciji i primjeni. (ORS)
Tretmani oborinskih i industrijskih otpadnih voda podliježu odobrenju nadležnih tijela.
Propisi često definiraju vrstu primjene i kriterije izvedbe uređaja za tretman oborinskih slivnih voda.

TOP

Značajke i prednosti

Benzinske postaje, natkrivena i nenatkrivena parkirališta, skladišta ugljikovodika, urbana i logistička područja, ceste, autoceste, luke, itd. zahtjevaju uređaje za pročišćavanje oborinskih voda prema europskim standardima i propisima Republike Hrvatske.
Tretman sa stalanim protokom je potreban tamo gdje je onečišćenje prisutno tijekom cijelog oborinskog vremena, a ne samo na početku.
Prema EN 858-2, odvodnja otpadnih voda (poput pranje auta – 4.3.3) je dozvoljena u kombinaciji oborinskim vodama.
Pogledajte cjelinu s primjerima rješenja: autopraonica, benzinska postaja, industrija, mehaničarska radionica, itd.
Uređaj sa stalnim protokom koristi se kao dodatni tretman viška protoka kod uređaja za tretman prve kiše.
Prednosti

 • jednostavan tretman;
 • kontrola onećišćujućih tvari;
 • poboljšanje kvalitete dolazne vode;
 • nema potrošnje energije niti napajanja;
 • mali vanjski prostor (podzemna instalacija);
 • niski operativni troškovi;
 • dug vijek trajanja.

Nedostaci

 • niska učinkovitost kod određenih vrsta zagađenja (može zahtjevati daljnje tretmane);
 • povremena pražnjenja, ovisno o upotrebi, od strane ovlaštene službe.

TOP

Proizvod iz kategorije Separator lakih tekućina

 • Separator lakih tekućina SEPKO ST

  Separator lakih tekućina SEPKO ST

  Separator ulja i ugljikovodika SEPKO je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površinama, kao što su trgovi, parkirališta…

  Više...

TOP