Separator ulja

Općenito

Separator ulja i lakih tekućina za oborinske i industrijske otpadne vode.

 • Kategorija / tip: oborinske vode, pranje automobila, lake tekućine, masti i mineralna ulja.
 • Primjena: uslužne djelatnosti, parkirališta, benzinske postaje, praonice automobila, odlagališta.
 • Nominalna veličina (NS): 1,5, 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500.
 • Normativi i jamstva: HRN EN 858-1 i 858-2.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, armirana staklo-plastika (GRP).
  Oprema: senzor nivoa lakih tekućina, senzor za kišu, mjerač protoka, uljni skimer.

Separator ulja i lakih tekućina (npr. benzin, dizel) je vodonepropusni spremnik koji obradom slivnih voda smanjuje koncentraciju onečišćujućih tvari u efluentu.
Slivne vode s asfaltiranih površina, skladišta, parkirališta, garaža, praonica automobila i benzinskih crpki obično sadrže maziva, mineralna ulja i lake tekućine, odnosno goriva te se moraju ukloniti prije upuštanja u drenažu.
Separator ulja može biti izveden od različitih materijala, ovisno o tehničkim zahtjevima, gravitacijskom ili koalescentnom principu rada. Lake tekućine se kreću prema površini vode, gdje se akumuliraju te periodično uklanjaju pražnjenjem i čišćenjem.
Separator ulja i lakih tekućina ugrađuje se prije spajanja na oborinski cjevovod što se i zahtjeva od strane nadležnog tijela sustava odvodnje.
Glavni cilj je izbjeći probleme vezane za prisustvo ulja i masti u kanalizaciji i zaštititi okoliša od opasnih tvari poput ugljikovodika.
Lake tekućine nisu biorazgradive te mogu stvoriti probleme u sustavu obrade otpadnih voda i vodotokova.
Separator ulja radi na principu razlike u specifičnoj težini vode i lakih tekućina koje se nalaze na površini vode.
Odvajanje i površinska akumulacija mogu se pospješiti koalescentnim efektom: kapi ulja prolaskom kroz filter se međusobno spajaju i povećavaju svoju veličinu te se lakše podižu na površinu.
Učinkovitost je veća uz redovno održavanje i odgovarajuće dimenzioniranje.
Postupke održavanja treba provoditi kvalificirano i obučeno osoblje ovlaštenih i specijaliziranih tvrtki. Uklonjene otpadne tvari moraju se zbrinuti u odgovarajućem sustavu za pročišćavanje.
Separator ulja uvijek mora biti pun vode do radne razine, kako bi se osigurao prostor za površinsku akumulaciju ulja.
Pregrade su izvedene kako bi se izbjeglo otjecanje lakih tekućina i pjene.
Separator može biti opremljen koalescentnim filterom, automatskim zatvaračem i sustavom upozorenja.
Često se prethodno ugrađuje pjeskolov, sukladno europskim normama (taložnik).
Separator ulja tretira kontinuirani protok do projektiranih veličina; protoci koji su veći od zahtjevanih usmjeravaju se u by-pass vod.
Tretira se isključivo voda koja otječe sa nepropusnih površina, nije dozvoljeno izljevanje starog motornog ulja od održavanja vozila (zabranjeno je namjerno odlaganje ulja u spremnik).

TOP

Opis rada

Prema europskim propisima postoje dva različita načina dimenzioniranja separatora ulja: prvi se ne odnosi na protok, koji je moguće zadovoljiti separatorom (volumen spremnika), drugim se izračunava protok za pojedinačni projekt (slivne vode, autopraonica, itd.)
Fizikalnim dimenzioniranjem izračunava se protok (lit/sec ili m3/h), maksimalna koncentracija ulja za svaki separator ovisno o koncentraciji ulaznog ulja i mininmalnom promjeru kapljice ulja.
Minimalna potrebna površina izračunava se prema Stokes’ zakonu. Separator ulja sa koalescentnim filterom je sličan lamelarnom paketu: pruža veću površinu za isti volumen. Dodatni filteri mogu poboljšati učinkovitost tretmana.
Ulazni i izlazni parametri su definirani europskim zakonodavstvom. Pogledajte poglavlje regulacijski okvir.
Glavni parametri separatora su nominalna veličina (NS) i razredi (I ili II).
Maksimalan protok oborinskih voda izračunava se pomoću hidroloških analiza, ovisno o vremenskom razdoblju.
Količina onečišćenja računa se prema iskustvu, prema podacima iz literature ili kemijskom analizom.
Za više informacija pogledajte primjer rješenja za autopraonice.
Europski standard definira kriterije i potrebne protoke za svaki element.
HRN EN 752-4 (odvodni i kanalizacijski sustavi izvan zgrada ; hidraulički proračun i zaštita okoliša) za izračunavanje protoka oborina i dva bezdimenzijska parametra za NS izračun: faktor otežanog izdvajanja koji ovisi o prirodi protoka FX (4.3.2.1) i faktor gustoće za odgovarajući FD lakih tekućina (4.3.2.2 – Dodatak A).
Europski zakon dopušta mješoviti kanalizacijski ispust, a ako nije istodoban u obzir se uzima samo maksimalna veličina (4.3.3).
Preuzmite NS softver – veza
Budući da u separatoru nisu prisutne biološke reakcije, ne postoje problemi predimenzioniranja; naprotiv, to omogućuje smanjenje učestalosti postupaka pražnjenja i čišćenja.
Na separatoru je potreban odušak koji može biti izveden preko kanalizacijskog cjevovoda ili direktno.

TOP

Rukovanje i održavanje

Separator radi na principu gravitacije tako da ne zahtijeva postupak pokretanja; spremnik mora biti ispunjen čistom vodom do normalne radne razine prije aktivacije.
Razina ulja mora se redovito kontrolirati vizualnim kontaktom ili senzorom za lake tekućine, a kada je volumen spremnika pun potrebno je pražnjenje i čišćenje.
Povećani volumen mulja uzrokuje smanjenje hidrauličkog vremena zadržavanja i smanjuje učinkovitost tretmana.
Postupci održavanja i čišćenja moraju se vršiti samo od strane ovlaštenih tvrtki koje su u mogućnosti osigurati postupke za pravilno zbrinjavanje opasnih materijala.
Nakon uklanjanja lakih tekućina, potrebno je napuniti spremnik čistom vodom do radne razine.

TOP

Norme i propisi

HRN EN 858-1 – Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin) — 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće Standardizira koncept nominalne veličine protoka koji se odnosi na koncentraciju određenih lakih tekućina (poznata specifična težina) i definira metode ispitivanja za NS označavanje. Pravilo se, osim minimalnog promjera ulazne i izlazne cijevi, ne odnosi na geometrijske parametre, ali zahtijeva strukturnu čvrstoću (6.4) , zadanu koncentraciju ulja (ulazno i izlazno) i postupke ispitivanja. Postoje dvije vrste separatora temeljene na izvedbi kod standardnih uvjeta testiranja: razred I za maksimalni udio manji od 5 mg/l (preporučuje se koalescentni filter) i razred II za maksimalni udio manji od 100 mg/l, prema sadržaju norme HRN EN 858. Norme jasno opisuju kako bi trebalo provoditi CE označavanje i metode ispitivanja: na primjer – reakciju na požar treba provjeriti prema članku 8.4 u EN 858-1. Parametar za projektiranje prikazan u tablici 3 odnosi se na separatore jednake ili veće od NS 150 (NS), a mogu biti izgrađeni na licu mjesta. Separatori zahtjevaju izjavu o svojstvima (DoP) temeljenu na normama koje su u skladu s uredbom (EU) br. 305/2011. Standard HRN EN 858-2 “(odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje)” objašnjava kako odabrati nominalnu veličinu ovisno o uvjetima, djelovima sustava separatora te njihovoj kombinaciji i primjeni. Minimalni volumen taložnika naveden je u tablici 5. Taložnik se ugrađuje prije separatora.  Separator lakih tekućina podliježe odobrenju nadležnih tijela.

TOP

Značajke i prednosti

Separator ulja i lakih tekućina koristi se u obradi voda koje otječu sa parkirališta, cesta, industrijskih područja gdje se ulje skladišti ili koristi, benzinskih postaja, autopraonica i sa bilo koje druge površine gdje postoji rizik od onečišćenja uljem.
Nalazi se na liniji odvodnje oborinskih voda, često u konfiguraciji s pjeskolovom koji je ugrađen prethodno i filterom ili fizikalno-kemijskim uređajima postavljenim poslije separatora.
Lokalni propisi zabranjuju ispuštanja tvari u tlo ili vodotokove, kao što su ugljikovodici (ulja, masti, goriva itd.). Spajanje na kanalizacijski sustav zahtijeva separatore ili dodatne uređaje za obradu.
Također se koristi kao dio složenijeg tretmana kao što je uređaj za prvu kišu, uređaj kontinuiranog oborinskog protoka i u sustavu autopraonica.
Prednosti

 • jednostavan tretman;
 • nema potrošnje energije niti napajanja;
 • potreban mali prostor (podzemna instalacija);
 • niski operativni troškovi;
 • dug vijek trajanja.

Nedostaci

 • niska učinkovitost (moguća potreba za daljnjom obradom);
 • periodična pražnjenja, ovisno o korištenju, od strane ovlaštene službe (cisterna).

TOP

Proizvod iz kategorije Separator ulja

 • Separator ulja SLIDE II BLACK

  Separator ulja SLIDE II BLACK

  Separator ulja i ugljikovodika SLIDE II BLACK je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površina, kao što su trgovi, parkira…

  Više...

 • Separator ulja SLIDE II ORANGE

  AZU Voda separator ulja SLIDE II ORANGE

  Separator ulja i ugljikovodika SLIDE II ORANGE je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površina, kao što su trgovi, parkir…

  Više...

 • Separator ulja SEPKO

  Separator ulja SEPKO

  Separator ulja i ugljikovodika SEPKO je uređaj za tretman lakih tekućina (npr. ulja i benzina), slivnih otpadnih voda sa betoniranih i asfaltiranih površina, kao što su trgovi, parkirališta au…

  Više...

TOP