Uređaj za tretman prve kiše

Općenito

Uređaj prva kiša, s akumulacijom, za tretman prvog oborinskog sliva.

 • Kategorija / Tip: uređaj za tretman oborinskih voda.
 • Primjena: benzinska postaje, skladišta, parking, gradsko i logističko područje, cesta, autocesta, nepropusna površina.
 • Tretirana površina: od 1. do 50000 m2.
 • Protok: od 1 do 100 m3/h.
 • Normativi i jamstva: EN 858-1 i 858-2, lokalni i regionalni propisi.
 • Materijal: beton, polietilen, polipropilen, armirana staklo-plastika (GRP).
 • Kontrola onečišćenja.

Uređaj za tretman prve kiše obrađuje oborinske vode s asfaltiranih površina, kao što su urbana područja, parkirališta, skladišta, benzinske postaje, ceste, itd.
Prva kiša definira površinu početnog sliva oborinskih voda, koja je najzagađeniji dio cjelokupnih oborina. Onečišćujuće tvari, koje su se za vrijeme prethodnog suhog perioda nataložile na urbaniziranom prostoru, ispiru se s nepropusnih površina. U prvom oborinskom vodotoku onečišćujuće tvari obično su koncentriranije u odnosu na naredne padaline.
Prvi vodeni tok mora se uskladištiti i obraditi do prve faze sedimentacije, a zatim se daljni tretman vrši pomoću separatora lakih tekućina. Naredne vodene tokove preuzima by-pass tok (mimovod).
Pri tome treba biti upoznat da mala količina oborinskih voda ne može ukloniti veliku količinu polutanata s površine za razliku od intenzivnije.
U sustavima mješovite odvodnje, gdje dio oborinskih slivnih voda ulazi u komunalne uređaje za obradu, određeni dio toka sadrži opasne tvari (ulja, ugljikovodike i teške metale) koji prolaze prije vodenog naleta predviđenim zaobilaznim vodom.
Kod takvih sustava by-pass vod mora biti dimenzioniran vrlo precizno jer potkapacitirane vrijednosti zaobilaznog toka uzrokuju povećanje količine otpadnih voda za obradu sa smanjenom koncentracijom organskih tvari, a predimenzioniranje može uzrokovati ispuštanje velikih količina onečišćujućih tvari.

TOP

Opis rada

Uređaj za prvu kišu obrađuje samo najzagađeniji dio vode, onaj koji je sadržan u prvom oborinskom slivu.
Volumen akomulacije prvog najzagađenijeg oborinskog sliva omogućuje tretman većine nečistoća, ali ne i ukupnog toka. Za te površine koristi se bazen za zadržavanje.
Uređaj je uvijek sastavljen od dijela s preljevom za preusmjeravanje viška protoka, spremnika, sedimentacijske komore (često ugrađene u spremniku) te separatora ulja i lakih tekućina.
Opremu sustava čine pumpa, senzor razine, koalescentni filteri (sadržanih u separatoru), električni upravljački ormarić, senzor za kišu, alarmi i daljinsko upravljanje.
Za pravilno dimenzioniranje spremnika potrebno je uzeti u obzir analizu oborinskog protoka što optimizira uklanjanje onečišćujućih tvari. Nakon razdoblja taloženja, otpadne vode se podižu se crpkom prema odjeljku za separaciju ulja. Dimenzioniranje separatora ulja prilično je slično sustavu za uklanjanje ulja, ali u ovom slučaju protok je definiran karakteristikama pumpi.
Ulazni dio za prihvat oborinske, by-pass vod i ispusni dio moraju biti dimezionirani s obzirom na maksimalnu veličinu protoka (vršni protok), koja se izračunava koristeći hidrološku analizu.
Kako bi se povećala kvaliteta efluenta za vodene prijemnike, navodnjavanja, ponovne uporabe, itd., mogu se dodati daljnji tretmani, kao što je tlačna filtracija na bazi pijeska i ugljena, biofiltracija ili fizičko-kemijski uređaji.
U posebnim slučajevima, kada je i preostali dio oborinskog vodotoka onečišćen, potrebno je ugraditi sustav separatora za lake tekućine s kontinuiranim protokom.

TOP

Rukovanje i održavanje

Uređaj za prvu kišu zahtijeva periodično održavanje spremnika i mehaničkih dijelova, pumpi i sustav kontrole. U slučaju vrlo onečišćenog područja potrebno je povećati učestalost postupaka čišćenja i pražnjenja lakih tekućina i nataloženog pijeska. Takva područja mogu sadržavati opasne zagađivače kao što su ugljikovodici, teški metali i patogeni.
Postupci održavanja i čišćenja moraju se vršiti samo od strane ovlaštenih tvrtki koje su u mogućnosti osigurati postupke za pravilno zbrinjavanje opasnih materijala.
Nakon uklanjanje lakih tekućina i pijeska, sustav za separaciju ulja potrebno je napuni čistom vodom do radne razine.

TOP

Norme i propisi

Propisima često se zakonski određuje dimenzija tretiranih nepropusnih površina, njhova namjena (parkiralište, prostor za odlaganje, cestovni, benzinske postaje i sl) i veličina prvog oborinskog volumena toka za tretman uređajem za prvu kišu.
Separatori prefabriciranih ulja i lakih tekućina podliježu normama HRN EN 858-1 koje obuhvaćaju ispitivanje, certifikaciju i CE označavanje, te HRN EN 858-2 norme koje sadrže NS izračun.
Lokalni propisi također navode slučajeve u kojim se koristi uređaj za prvu kišu ili separator sa stalnim protokom.

TOP

Značajke i prednosti

Glavna svrha uređaja za prvu kišu je kontrola onečišćenja s nepropusne površine, koja nema namjenu ublažavanja vodenih naleta .
Koristi se kod srednjih i velikih komunalnih sustava s odvojenom ili mješovitom kanalizacijom, na liniji oborinskih voda ili nakon preljevnog toka.
Kod manjih sustava odvodnje, lokalni propisi često zahtijevaju uređaje za tretman oborinskih voda prije spajanja na sustav javne kanalizacije.
To je vrlo učinkovito rješenje za kontrolu onečišćenja koje zahtijeva dvostruku liniju odvodnje. Loša osobina takve kanalizacijske mreže su veliki investicijski troškovi, ali i velike prednosti: čista voda se ne usmjerava u kanalizacijski tok čime se izbjegavaju velika vršna opterećenja, u isto vrijeme smanjujući rizike od poplava i volumene spremnika. Zagađena voda sa nepropusnih površina kao što su parkiralište, odlagališta, benzinske postaje, skladišta i sl. usmjerava se u sustav za obradu, dok se voda sa krovova, trijemova i zelenih površina ispušta izravno u vodeni prijemnik ili u tlo.
Moguće je recikliranje vode s krovnih površina za navodnjavanje ili pranje.

Prednosti

 • kontrola onečišćenja;
 • poboljšanje kvalitete vodenog prijemnika;
 • jednostavan tretman;
 • niska potrošnja energije;
 • male dimenzije vanjskog prostora (podzemna ugradnja);
 • dug vijek trajanja.

Nedostaci

 • periodično održavanje;
 • potrebna crpka;
 • niska učinkovitost kod eventualne ponovne uporabe vode;
 • održavanje od strane educiranog osoblja i ovlaštenih društava (cisterna za pražnjenje).

TOP

Proizvod iz kategorije Uređaj za tretman prve kiše

  Rješenje prema zahtijevu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TOP