Zašto ponovno upotrebljavati pročišćene vode

Najveći problem u povezan s prekomjernom crpljenjem vodnih resursa uzrokuju navodnjavanje, industrijske aktivnosti i ljudske potrebe, koje uključuje i turistički trendovi, kao što su spa, wellness, bazeni, snijeg itd. Kao i dosada to je, porast broja stanovnika i klimatske promjene će generirati u budućnosti smanjenje vodnih resursa i povećanje područja definiranog kao „pod rizikom suše”. U Europi je to područje poraslo za 17% tijekom posljednjih 30 godina, a 11% europskog stanovništva utjecalo je na smanjenje kapaciteta crpilišta.
Potencijal uloga ponovno korištenje pročišćenih otpadnih voda, kao alternativni izvor opskrbe sada je priznt i uključen unutar SDG 6 (Sustainable Development Goal). Reutilizacija i ponovno korištenje je prioritetno područje strateškog plana za provedbu europskog partnerstva i jedan od ciljeva koji je uključen u „nacrt za zaštitu europskih vodnih resursa ” umetnuta. Ponovna uporaba pročišćene otpadne vode omogućuje velike prirodne, društvene i ekonomske prednosti. Prema rezultatima modela koji se koristi za raspoređivanje SDG6 je ponovna uporaba vode može poboljšati stanje okoliša i kvalitativno smanjenje emisije ispušnih plinova na UWWTP (Urban Waste Water Treatment Plants) štiti osjetljiva područja, u usporedbi s ostalim izvorima opskrbe vodom, kao što je desalinizacija morske vode transportirane pomoću vodovoda, te zahtijeva niže investicijske i energetskih troškova, čime se smanjuje emisija stakleničkih plinova.
Ponovna uporaba pročišćene otpadne vode može se smatrati pouzdanom opskrbom vodom, potpuno neovisan od sezonske suše, od varijabilnosti prognoze vremena s mogućnosti pokrivanja vršne potražnju za vodom. Može biti vrlo korisno za poljoprivredne aktivnosti koje mogu računati na pouzdanu i trajnu opskrbu vodom za vrijeme navodnjavanja, čime se smanjuje rizik od štete na usjevima što rezultira gubitkom prihoda. Također se u obzir mora uzeti činjenica da su hranjive tvari prisutne u pročišćenoj otpadnoj vodi koja može smanjiti korištenje gnojiva smanjiti troškove u poljoprivredi i u industriji pročišćavanja otpadnih voda (zbog čega nema potrebe za dodatnim procesima,poput kemijskog uklanjanje fosfora, s posljedicom smanjenja odlaganja kemijskog mulja).
Svjetsko tržište vode ubrzano raste, a procjenjuje se da će doseći cifru od jednog trilijuna eura do 2020. godine. Iz tog razloga ponovno korištenje vode omogućuje značajan potencijal za stvaranje zelenih radnih mjesta u industriji vode: procjenjuje se da je povećanje od 1% u stope rasta sektora voda u Europi, omogućuje stvaranje do 20.000 novih radnih mjesta.

Allo stato attuale, circa 1 miliardo di metri cubi di acque reflue urbane trattate viene riutilizzato ogni anno, il che rappresenta circa il 2,4% degli effluenti di acque reflue urbane trattate e meno dello 0,5% dei prelievi annuali di acqua dolce europei. Ma il potenziale UE è molto più elevato, stimato nell’ordine di 6 miliardi di metri cubi – sei volte rispetto il volume attuale. Sia gli Stati membri meridionali come Spagna, Italia, Grecia, Malta e Cipro che quelli settentrionali come Belgio, Germania e Regno Unito hanno già in atto numerose iniziative in materia di riutilizzo dell’acqua per l’irrigazione, usi industriali e ricarica degli acquiferi. Cipro e Malta già riutilizzano più del 90% e il 60% rispettivamente delle loro acque reflue, mentre la Grecia, l’Italia e la Spagna riutilizzano tra il 5 e il 12% dei loro effluenti, valore in percentuale che indica chiaramente un enorme potenziale ancora in attesa di essere valorizzato.

Trenutačno, oko jednu milijarda kubičnih metara obrađenoih komunalnih otpadnih voda se reutilizira odnosno ponovno koristi svake godine, što predstavlja oko 2,4% civilnih obrađenih otpadnih voda i manje od 0,5% godišnje pitkih korištenih voda na području EU-a. Potencijal EU je puno veći, procjenjuje se na oko 6 milijardi prostornih metara – šest puta veći od sadašnjeg volumena. Južne države članice, kao što su Španjolska, Italija, Grčka, Malta i Cipar i sjeverne kao što su Belgija, Njemačka i Velika Britanija već su provode brojne inicijative za ponovnu uporabu vode kod navodnjavanja, industrijske namjene i punjenje akumulacija. Cipar i Malta reutiliziraju od 90% i 60% s obzirom na ukupnu količinu otpadnih voda, Grčka, Italija i Španjolska reutiliziraju između 5 i 12% od svojih otpadnih voda, vrijednosti jasno ukazuje na veliki potencijal koji još uvijek čeka svoje korištenje.

Europska komisija – Voda je predragocijena da bi bila otpad

Voda je predragocijena da bi bila otpad