SBR uređaj s biološkim i kemijskim postupkom uklanjanja nutrijenata

Projekt se sastoji od postupka dimenzioniranje i načina upravljanja postrojenja za pročišćavanje komunalnih i sličnih otpadnih voda s organskim onečišćenjem koje proizlazi iz ljudskih aktivnosti.
Onečišćujuće tvari su normalnih karakteristika kao i pravilan omjer BPK i nutrijenata koji su tipični za civilne otpadne vode.
Zbog ispusta u prirodni prijemnik osjetljiv na eutrofikaciju zahtjeva se zanačajno smanjenje BPK5 i KPK s visokim uklanjanjem hranjivih tvari kao što su dušik (N) I fosfor (P).
Kao izbor tipa uređaja uzima se sekvencijalni šaržni reaktor poznat kao SBR (sequencing batch reactor).
Ova vrsta uređaja sa suspendiranom biomasom aktivnog mulja ima visoku fleksibilnost u upravljanju, odnosno omogućuje je izmjenu parametara kojim se mjenjaju vremena radnih ciklusa u ovisnosti o stvarnoj potrebi.
Zahvaljujući upotrebi PLC (Programmable Logic Controller) programibilnog logičkog kontrolera upravljanje uređajima tipa SBR je lako rješivo.
Izmjena upravljačkih parametara kao što je broj ciklusa, vrijeme trajanja, je pojednostavljeno zahvaljujući mogućnosti povezivanja s osobnim računalom.
Tehničko osoblje AZU Voda ima veliko iskustvo u stvaranju upravljačkih programa za rad bioloških uređaja, koje je dostupno klijentima. Za više informacija pogledajte rubliku USLUGE.

Predtretman

Uređaj je opremljen sustavom za predtretman kojom se uklanjaju krutine, sedimentirajuće tvari i masnoće.
Površinski nakupljene masnoće se moraju periodično uklanjati postupkom pražnjenja. Za predtretman moguće je koristiti prefabriciranu tipsku septičku jamu s rebrastom strukturom tip SEPTIC ORANGE.
Nakon predtretmana ugrađen je odjeljak za ujednačavanje. Akomulacija je potrebna kako bi se akumulirao nekontinuirani dotok. Na taj način je moguće izbjeći vršne protoke te ih pomoću upravljačkog programa PLC-a rasporediti po ciklusima.

Uklanjanje organskog opterećenja

Uređaj je prvenstveno dimenzioniran za uklanjanje BPK i održavanje niskog faktora organskog opterećenja, omogućavajući nitrifikacijske procese u aeriranoj mješavini sa produkcijom stabilnog viška mulja. U slučaju proizvodnje nestabilnog mulja kod malih uređaja potrebana su česta pražnjenja, zbog nemogućnosti dodavanja istog.
Postoje tipične vrijednosti organskog opterećenja potrebnog za omogućavanje procesa potpune nitrifikacije i uklanjanje BPK.
Na osnovu pretpostavljene koncentracije aerirane mješavine može se projektirati potrebni volumen. Volumen koncentracije aktivnog mulja je preostali volumen nakon postupka pražnjenja s određenim faktorom sigurnosti. Korištene koncentracije mulja treba uzeti s određenim stupnjem opreza u slučaju lošeg taloženja mulja.

Uklanjanje dušika

Procjena potpune nitrifikacije se vrši na osnovu vrednovanja heterotrofne biomase odnosno nitrifikacirajućih bakterija kroz omjer BOD / TKN.
Brzina nitrifikacije je ključni parametar koji određuje ispravnost projektiranih ciklusa.
Proces denitrifikacije se odvija u fazi nedostatka kisika, odnosno u postupku punjenja prilikom mješanja bez postupka aeracije.
Dušik se jednim djelom uklanaj biološki procesom nitrifikacije – denitrifikacije. U slučaju povećane količine dušika u efluentu moguće je pomoću dozirne pumpe doziranje bioloških bakterijskih aditiva koji pospješuju uklanjanje amonijaka. Bakterije mogu direktno konzumirati amonijak kao izvor dušika i koristiti nitrite i nitrate kao izvor kisika i dušika.

Uklanjanje fosfora

Fosfor se djelomično uklonja organskom sintezom, obzirom na BPK s niskim postotkom (100: 1 između uklonjenog BPK uklonjenog i P).
Za bolje rezultate potrebno je izvesti uklanjanje fosfora. Uklanjanje biološkim putem, koji se još naziva i BNR (biološko uklanjanje hranjivih tvari), nije preporučljivo kod manjih uređaja.
Uklanjanje fosfora doziranjem kemijskog reagensa Poli aluminij klorida pomoću dozirne pumpe.
Sobzirom na različita rješenja, izabran je postupak post percipitacije nakon SBR bioreaktora.
Pred taloženje uzrokuje veliku potrošnje reagensa, te se ne uklanja samo fosfor već i BPK te ima za posljedicu veliku količinu kemijskog mulja, koji je teže biorazgradivi, a time postoji opasnost oduzimanja hranjivih tvari narednim biološkim procesima.
Zajedničko proces percipitacije nije preporučljivo iz navedenih razloga i zbog toga što se u uređajima s niskim organskim opterećenjem postiže velika prisutnost kisika s visokim vremenom zadržavanja te postoji rizik odvajanja fosfora od reagensa.

Stoga postupak doziranja s postpercipitacijom s adekvatnim spremnikom opremljenim pregradama za učinkovit proces taloženja kemijskog mulja smatra najefikasnije i ekonomski najpovoljnije rješenja.

AZU Voda nudi rješenja po mjeri prema zahtjevu kupaca.
AZU voda nudi izbor polietilenskih spremnika sa specifičnom rebrastom strukturom s mogućnosti ugradnje u područje s prisutnim podzemnim vodama.

Prema specifičnim zahtjevima kupca moguća je adaptacija postojećih postrojenja, pod uvjetom da su u relativno dobrom funkcionalnom stanju.