Propisi

EUROPSKI

Direktiva vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

Direktiva vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora

Direktiva o kakvoći vode za piće (98/83/EC) od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Direktiva 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva …

Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ

Direktiva 2007/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o kvaliteti slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba

Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava

Direktiva vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. god. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi

HRN EN Norme

UREĐAJ ZA OBRADU OTPADNIH VODA

HRN EN 12566 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES.

HRN EN 12255 – Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda; odnose se na niz europskih normi koje određuju opće uvjete za konstrukciju i opremu, a odnose se na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda u ukupnoj populaciji od više od 50 ES.

SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA

HRN EN 858-1 – Sustavi za odvajanje lakih tekućina — separatori (primjerice za ulja i benzin) — 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće.

HRN EN 858-2 – Sustavi za odvajanje lakih tekućina — separatori (primjerice za ulja i benzin) –2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba,poraba i održavanje.

MASTOLOV

HRN EN 1825-1 – Separatori masnoća — 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće.

HRN EN 1825-2 – Separatori masnoća — 2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje.

STANICA ZA PODIZANJE

HRN EN 12050-1 Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene — Načela konstrukcije i ispitivanja — 1. dio: Postrojenje za podizanje otpadne vode koja sadrži fekalne tvari.

HRN EN 12050-2 Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene — Načela konstrukcije i ispitivanja — 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija.

HRN EN 12050-3 – Postrojenje za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene — Načela konstrukcije i ispitivanja — 3. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda koje sadrže fekalije za ograničenu primjenu.

HRN EN 12050-4 – Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene — Načela konstrukcije i ispitivanja — 4. dio: Nepovratni zaporni uređaji za otpadnu vodu bez fekalija i otpadnu vodu koja sadrži fekalne tvari.

HRN EN 476 – Opći zahtjevi za dijelove koji se upotrebljavaju u odvodnji i kanalizaciji

HRN EN 206 – Beton — Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN EN-12201-1 -Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom – Polietilen (PE) – 1. dio: Općenito

HRN EN 1085 – Pročišćavanje otpadnih voda — Terminološki rječnik

HRN EN 1717 – Zaštita od onečišćenja vode za piće u vodovodnim instalacijama i opći zahtjevi za uređaje za sprečavanje onečišćenja zbog povratnog toka.