Direktiva vijeća 91/271/EEZ

Direktiva vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda usvojena je 21. svibnja 1991. godine. Njezin cilj je zaštititi okoliš od štetnog djelovanja ispusta komunalnih otpadnih voda i ispusta iz određenih industrijskih sektora (vidi dodatak III u direktivi) te se odnosi na prikupljanje, obradu i ispuštanje:

„komunalne otpadne vode” su otpadne vode iz kućanstava ili mješavina otpadnih voda iz kućanstava s industrijskim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama;
„otpadne vode iz kućanstava” su otpadne vode iz stambenih objekata i uslužnih objekata koje potječu uglavnom iz ljudskog metabolizma te iz kućanskih aktivnosti;
„industrijske otpadne vode” su sve otpadne vode koje se ispuštaju iz prostora korištenih za obavljanje bilo kakve poslovne djelatnosti osim kućnih otpadnih voda i oborinskih voda;

Prikaz istoga niže u nastavku:

Shema ispuštanje otpadnih voda prema  Direktiva Vijeća 91/271 / EEC

Shema ispuštanja otpadnih voda

Direktivom su propisana četiri glavna principa:

  • planiranje
  • regulacija
  • nadgledanje
  • informiranje i izvješćivanje
Određeni zahtjevi direktive:

Prikupljanje i obrada otpadnih voda u svim aglomeracija s > 2000 ekvivalenata stanovnika (p.e.);
Sekundarna obrada svih ispuštanja iz aglomeracija s > 2000 p.e., i naprednija obrada aglomeracija s > 10 000 ekvivalenata stanovnika u određenim osjetljivim područjima i njihovim slivovima;
Zahtjev za prethodnu autorizaciju svih ispuštanja komunalnih otpadnih voda, ispuštanja iz prehrambene industrije i industrijskih ispusta u sustav gradske odvodnje;
Praćenje uređaja za obradu i vodnih pijemnika; i kontrola za zbrinjavanje mulja iz otpadnih voda, njegova ponovna uporaba te ponovno korištenje obrađene otpadne vode, kad god je to prikladno.