Direktiva Vijeća 91/676/EEZ

Direktiva o nitratima (1991.) ima za cilj zaštiti kvalitetu vode u Europi, ograničavajući nitrate iz poljoprivrednih izvora da onečišćuju podzemne i površinske vode, i promicati dobru poljoprivrednu praksu.

Direktiva o nitratima je sastavni dio Okvirne direktive o vodama te je jedan od ključnih instrumenata u zaštiti voda od poljoprivrednih onečišćenja.

IDENTIFIKACIJA ZAGAĐENE VODE ILI ONE KOJOJ PRIJETI ONEČIŠĆENJE:

Sadrže li površinske vode, a posebno one koje se koriste ili su namijenjene crpljenju vode za piće, ili bi, ako se ne poduzme djelovanje sukladno članku 5., mogle sadržavati koncentraciju nitrata veću od one utvrđene u skladu s Direktivom 75/440/EEZ,
sadrže li podzemne vode više od 50 mg/l nitrata ili bi mogle sadržavati više od 50 mg/l nitrata, ako se ne poduzme djelovanje sukladno članku 5.;
je li za prirodna slatkovodna jezera, ostale slatke vode, estuarije, obalne i morske vode utvrđeno da su eutrofične ili da bi u skoroj budućnosti mogle postati eutrofične ako se ne poduzme djelovanje sukladno članku 5.

OZNAKA RANJIVE ZONE

U roku od dvije godine od priopćenja ove Direktive države članice proglašavaju ranjivim zonama sva poznata područja na svojim državnim područjima s kojih se odvija odvodnjavanje u vode određene stavkom 1. i koja doprinose onečišćenju. U roku od šest mjeseci obavješćuju Komisiju o prvotnoj odredbi.
Najmanje svake četiri godine države članice preispituju i, prema potrebi, revidiraju ili dopunjuju odredbe o proglašenju ranjivih zona, kako bi se uzele u obzir promjene i nepredvidivi čimbenici u trenutku donošenja prethodne odredbe. One u roku od šest mjeseci obavješćuju Komisiju o eventualnim revizijama i dopunama.
Države članice izuzimaju se od obveze proglašavanja pojedinačnih ranjivih zona ako programe djelovanja iz članka 5. izrade i primjenjuju u skladu s ovom Direktivom na cijelom svojem nacionalnom teritoriju.

OSNIVANJE PROGRAMA DJELOVANJA KOJI ĆE SE PROVODITI OD STRANE POLJOPRIVREDNIKA

Odrediti jedan kodeks ili više kodeksa dobre poljoprivredne prakse, koje će poljoprivrednici dobrovoljno primjenjivati, a koji će sadržavati barem odredbe o stavkama spomenutim u Prilogu II. A;
utvrditi, prema potrebi, program koji će uključivati odredbe o osposobljavanju i obavješćivanju poljoprivrednika i koji će poticati primjenu kodeksa dobre poljoprivredne prakse.

NACIONALNO NADGLEDANJE I IZVJEŠĆIVANJE. SVAKE ČETIRI GODINE DRŽAVE ČLANICE MORAJU IZVJESTITI O:

Koncentracijama nitrata u podzemnim i površinskim vodama;
Eutrofikaciji površinskih voda;
Procjeni utjecaja akcijskog programa (e) na kvalitetu vode i poljoprivredne prakse;
Reviziji ranjivih zona i akcijskog programa (e);
Procjeni budućih trendova u kvaliteti vode.

IZVJEŠĆA I STUDIJE

4-godišnja izvješća, izrađena od strane država članica, koriste se kao temelj za 4-godišnje izvješće Europske komisije o provedbi Direktive.
Kako bi se pomoglo zemljama članicama u provedbi Direktive i proširenju znanstvene spoznaje o najboljoj poljoprivrednoj praksi za zaštitu kvalitete vode i smanjenja dušika u poljoprivredi, Opća uprava za okoliš također poručuje studije o različitim aspektima Direktive o nitratima.

INFORMACIJE O DRŽAVAMA ČLANICAMA

Više informacija o trenutnoj implementaciji Direktive o nitratima u različitim državama članicama EU-a mogu se pronaći na internetskim stranicama nadležnih tijela.