Uređaj za obradu otpadnih voda iz autopraonice

Cilj

Potrošnja vode znatno varira s obzirom na metode pranja od 400 do 100 litara po vozilu, ovisno o vrsti: ručno ili automatski, s trenjem ili bez trenja, transporter ili tunel.
Pranje s trenjem koristi četke ili trake izrađene od tkanine ili nekog drugog materijala za čišćenje vozila, dok ono bez trenja koristi mlaznice pod visokim tlakom; također, četka niskog tlaka može biti na raspolaganju kako bi pomogla u ciklusu pranja.
Obično se auto pere samo izvana. Ako se koristi za pranje mehaničkih komponenti, potrebno je napraviti posebnu analizu otpadnih voda zbog velike količine štetnih tvari i ulja.

Onečišćivači

U otpadnim vodama postoji mnogo opasnih zagađivača kao što su ulja, masti, surfaktanti, teški metali i neki biološki zagađivači. Otpadne vode također sadrže pijesak, zemlju i ostatke površina kao čestica koje dolaze od pranja podvozja.
Kemijske karakteristike otpadnih voda i onečišćivači, kao što su pH, BPK, KPK, ukupni fosfor, dušikov oksid, nitratni dušik, amonijak, klor (ako je potrebno), ukupne suspendirane tvari TSS, ukupni ugljikovodik, ukupne površinski aktivne tvari, parametri su analize.

Izgled sustava

Minimalan izgled sustava i izračun nominalne veličine (NS) navedeni su u europskoj normi EN 858-2.
Uređaj za tretman uvijek sadrži muljnu komoru S (pijeskolov) i separator ulja (klasa I ili II, ovisno o prijemniku: javni kanalizacijski sustav ili površinske vode).
Sustav je opremljen inspekcijskim oknom za uzorkovanje.
Kako iz ekonomskih, tako i iz ekoloških razloga, recikliranje vode je preporučeno i od strane norme (prilog B, tablica B.2).
Separatori se opremaju s koalescentnim i lamelarnim filterima kako bi poboljšali kakvoću efluenta.
Područja za pranje moraju biti opremljena namjenskim kanalizacijskim sustavom kako bi se izbjeglo da se otpadne vode iz pogona za pranje ulijevaju u kanalizaciju za oborinske vode bez prolaska kroz uređaj za obradu.
EN 858-2 opisuje izračun protoka otpadnih voda.
Biološki dio, kao što je biofiltracija, tlačni filter ili fizikalno-kemijski uređaj ugrađuju se nakon gravitacijskog tretmana (pjeskolov, separator). Ovakvi sustavi zahtijevaju kisik, napajanje i napredne upravljačke jedinice, a ponekad, ovisno o karakteristikama onečišćujućih tvari, u uređaj za obradu se moraju dodati kemikalije. Dezinfekcija otpadnih voda vrši se UV tretmanom, ozonizacijom, peroksidom ili termičkom obradom.
Stalan protok može se osigurati tankom za akumulaciju, izjednačavanje ili pufer spremnikom.
Biofiltracija je bioreaktor s fiksnom podlogom i potrebna mu je sekundarna sedimentacijska komora.

03-02-01_car-wash_01_eng_00

Bilješka

Mulj kao poseban otpad mora se zbrinuti i odlagati u skladu s normama.
Održavanje se mora provoditi od strane ovlaštenih tvrtki.
U naprednim sustavima mulj se dehidrira prije zbrinjavanja te se na taj način smanjuju troškovi održavanja.