Tehnologija

Tehnologija AZU Voda.Život zahtijeva čistu vodu, a samo poboljšanje kvalitete vodnih tijela, rijeka, potoka, jezera, ušća, priobalnih i podzemnih voda omogućuje njegov opstanak. Po novim standardima koje je utvrdila direktiva o vodama EU samo 36% njih u Europi je trenutno klasificirano kao “dobrog stanja”. Poboljšanje kvalitete naših voda ima mnoge prednosti te omogućuje nova radna mjesta i poslove, čini prirodna staništa bogatijom biljnom i žvotinjskom populacijom.

AZU Voda akcijski plan za bolju vodu, u suradnji s partnerima diljem Europe djeluje na povećanju kvalitete vode, zaštiti osjetljivih lokalnih područja.
AZU Voda vjeruje u ekološko gospodarenje slivovima: sliv je područje s kojeg se oborinske vode ulijevaju u rijeku, jezero ili drugo vodno tijelo.
AZU Voda promiče smanjenje onečišćenja u poljoprivredi: onečišćenja sa farmi utječu na rijeke i druga vodna tijela.
AZU Voda podržava kontrolu zagađenja u urbanim sredinama: postoje različiti izvori onečišćenja vode u gradovima kojega je ponekad i teško definirati pa je potrebna suradnja s agencijom za zaštitu okoliša.
U suradnji s našim partnerima doprinosimo smanjenju kemijskih onečišćujućih tvari u vodnim tijelima kako bi zaštitili okoliš. Direktiva 2008/105/EZ europskog parlamenta I vijeća propisuje standarde kvalitete okoliša (SKO) i navode popis tvari koje predstavljaju opasnost za vodna tijela (rijeke, jezera, podzemne vode). Takve “prioritetne tvari” potrbno je kontrolirati ispod razina koje garantiraju sigurnost za vodna tijela I ljudsko zdravlje.
Sve članice EU moraju prestati s ispuštanjem takvih tvari do 2020.